Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Aktuella restaureringsprojekt i Västernorrlands län

Sedan ett flertal år tillbaka bedrivs ett omfattande åtgärds- och restaureringsarbete inom länets prioriterade vattendrag. Arbetet, som sker i nära samverkan med länets kommuner och övriga intresseorganisationer, syftar till att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status inom ramen för EU:s vattendirektiv. Vidare kopplar restaureringsarbetet till de nationellt antagna miljömålen. Exempelvis miljömålet Levande sjöar och vattendrag men också till arbetet med att nå god bevarandestatus i de vattenområden som omfattas av så kallade Natura-2000 områden.

Restaureringsarbetet innefattar bland annat åtgärder som syftar till att återställa rensade och rätade vattendrag, skapa fria vandringsvägar för fisk och annan vattenlevande fauna vid exempelvis vägtrummor, dammar eller andra icke naturligt förekommande vandringshinder. Här följer exempel på planerade och pågående restaureringsåtgärder inom Västernorrlands län.

Projektbeskrivning Banafjälsviken – anläggande av gäddfabrik och sedimentdamm (pdf) Pdf, 312.4 kB.

Projektbeskrivning Högshamn – förhindra igenväxning (pdf) Pdf, 539.4 kB.

Projektbeskrivning Mjällåns avrinningsområde (pdf) Pdf, 501.3 kB.

Projektbeskrivning Noraåns avrinningsområde (pdf) Pdf, 359.1 kB.

Projektbeskrivning Norra Anundsjöån avrinningsområde (pdf) Pdf, 496.7 kB.

Projektbeskrivning Röån-Betarsjöns avrinningsområde (pdf) Pdf, 335.7 kB.

Projektbeskrivning Stångån (pdf) Pdf, 290.7 kB.

Projektbeskrivning Vikarns avrinningsområde (pdf) Pdf, 430.5 kB.

Projektbeskrivning Sannafjärden – återupptagande av hävd (pdf) Pdf, 561.1 kB.

Projektet Ecostreams for LIFE

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland och Länsstyrelsen Västerbotten genomför under åren 2021–2026 EU-projektet Ecostreams for LIFE. Det är ett miljöåterställningsprojekt, som för Västernorrlands del, sker i Moälven och Hemlingsån med biflöden.

Projekt Ecostreams

Kontakt

Raven Grandy-Rashap

Fiskerikonsulent/fiskehandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss