Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för att utföra vissa åtgärder i ett vattenskyddsområde. Vissa åtgärder är förbjudna. Vill du utföra en förbjuden åtgärd behöver du dispens från Länsstyrelsen eller kommunen.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller kommunen. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas.

Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område. I föreskrifterna står också var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansök om dispens för åtgärd

  1. Betala ansökningsavgiften. För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. Du betalar avgiften till bankgiro 5050-0651. Ange: Vem som ansöker, fastighetsbeteckning samt ”Dispens vattenskydd”.
  2. Bilagor som ska bifogas: Översiktskarta med angiven skala, detaljerad karta, ritning av åtgärden (ange skala på ritningen), fotografier över området, pål/spontplan, resultat från provborrningar (om det är relevant för ansökan), varuinformationsblad för kemikalier (om det är relevant för ansökan). Observera att filstorleken på dina bifogade bilagor sammanlagt inte får överskrida 10 MB. Då får du istället skicka dessa via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se
  3. Uppgifter som kan vara bra att ha tagit fram i förväg:
    1. Information om markens beskaffenhet och jordartsförhållanden. Detta kan hittas i SGU:s kartvisningstjänst.
    2. Berörda paragrafer i föreskriften för aktuellt vattenskyddsområde. Läs dessa i kartverktyget Skyddad natur.
  4. Fyll i följande formulär och skicka in.

SGU:s kartvisningstjänst Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

1. Sökande
2. Ombud för sökande
Fälten nedan fylls i om det är aktuellt.3. Fastighet
Ange vilken fastighet verksamheten eller åtgärden kommer att genomföras på.


4. Fastighetsägare
Fylls i om fastighetsägaren är annan än den sökande.5. Vattenskyddsområdet

Dispensansökan avser (obligatorisk) * (obligatorisk)
Dispensansökan avser (obligatorisk)
Föreskrifterna för länets vattenskyddsområden finns i kartverktyget Skyddad natur. Om du är osäker, kontakta länsstyrelsen eller din kommun för vägledning och bedömning om dispens krävs.
6. Koordinater för verksamheten/åtgärden
Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften. Bifoga i sådana fall en karta där platsen är utmarkerad. Ange koordinater i SWEREF 99 TM.


7. Verksamheten/åtgärden8. Platsbeskrivning

Hydrologi och geohydrologi
9. Motivera varför arbetet ska utföras

10. Bilagor
En översiktskarta där området som berörs är markerat ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk) * (obligatorisk)
En översiktskarta där området som berörs är markerat ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk)En detaljerad karta ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk) * (obligatorisk)
En detaljerad karta ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk)Ritning av åtgärden ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ritning av åtgärden ska bifogas. Ange hur du skickar in den (obligatorisk)Fotografier över aktuellt område ska bifogas. Ange hur du skickar in det (obligatorisk) * (obligatorisk)
Fotografier över aktuellt område ska bifogas. Ange hur du skickar in det (obligatorisk)Pål/spontplan eller resultat från provborrningar ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in det
Pål/spontplan eller resultat från provborrningar ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in detVaruinformationsblad för kemikalier ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in det
Varuinformationsblad för kemikalier ska bifogas om detta är relevant för ansökan. Ange hur du skickar in detAnsök om tillstånd för åtgärd

I respektive vattenskyddsföreskrift står var du ska lämna in din ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

Information om hur du går tillväga för att söka tillstånd och om det finns särskild blankett eller liknande får du av den myndighet, kommunen eller Länsstyrelsen, som ska ha tillståndsansökan.

Anmäl åtgärd

I respektive vattenskyddsföreskrift står var du ska lämna in din ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

Information om hur du går tillväga för att söka tillstånd och om det finns särskild blankett eller liknande får du av den myndighet, kommunen eller Länsstyrelsen, som ska ha tillståndsansökan.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för dricksvattenförsörjning.

Vattenförsörjningsplanen ska kunna utgöra ett bra underlag till de vattenförsörjningsplaner som ska utarbetas på kommunal nivå. Den är framarbetad utifrån ett resursperspektiv där fokus har legat på vattenresursernas naturliga förutsättningar, uttagsmöjligheter och geografiska lägen.

Då dokumentet innehåller information som kan vara skyddsvärd, finns det inte tillgängligt på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats. För att få ta del av rapporten, kontakta: viveka.sjodin@lansstyrelsen.se

Kontakt

Viveka Sjödin

Enhetschef, Samhällsbyggnadsenheten

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss