Projekt Ecostreams for LIFE

Länsstyrelserna i Västernorrlands län, Jämtlands län och Västerbottens län kommer under åren 2021–2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. Vattenvårds- och restaureringsprojektet har en budget på 179 miljoner kronor.

Restaureringsåtgärder kommer genomföras i Moälven och Hemlingsån med biflöden i Västernorrland, Öreälven i Västerbotten samt i Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven i Jämtland.

Arbetet i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, som levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter i de berörda vattendragen, såsom flodpärlmussla, lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

Karta över projektområdet

I följande karta över projektområdet syns åtgärder som preliminärt ska genomföras under projekttiden. Åtgärderna som syns i kartan är ett planeringsunderlag och kan komma att ändras. Du kan zooma och justera din position i kartan genom att klicka eller dra musen över den. Genom ikonerna kan du också tända och släcka olika lager och se mer detaljer.

Restaurering av vattendrag som påverkats av flottning

Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar. Samt för att återfå sten, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även manuella verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand. På de torrlagda kanterna av vattendragen växter träd som under arbetsgång kommer att fällas och läggas ut helt eller delvis i vattendraget som död ved.

Fri vandring vid vägpassager över vattendrag

Möjligheten för fiskar, utter och andra vattenlevande djur att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen är viktigt för att gynna och bibehålla den biologiska mångfalden. Felaktigt placerade vägtrummor kan utgöra vandringshinder i ett vattendrag. Det finns flera olika faktorer som leder till att vandringshinder skapas på grund av vägtrummor. Några av dessa faktorer kan vara:

  • Höga vattenhastigheter
  • Långa trummor utan viloplatser
  • För litet vattendjup
  • Fritt fall på vägtrummornas utloppssida.

Broar eller vägtrummor utan naturliga stränder medför att landlevande djur, som är beroende av vattendragen, kan tvingas passera över vägen eller väljer att försvinna från vattendraget. Vandringshindret kan åtgärdas genom att bland annat:

  • byta vägtrumman som ofta är en rundtrumma till en valvbåge, alltså en halvtrumma med ökad dimension
  • byta vägtrumman till en balkbro med naturliga stränder.

I vissa fall kan trumman vara kvar, men arbete nedströms och uppströms genomförs för att öka vattennivån genom trumman och bromsa vattenflödet. Projektet planerar att åtgärda 199 vägtrummor i alla tre län. Inom Västernorrlands län ska vi åtgärda 25 dåliga vägpassager - 16 av dem åtgärdas av länsstyrelsen, tre av Trafikverket och sex av Holmen skog.

Gamla flottningsdammar åtgärdas

Dammar utgör ett hinder för fiskar, utter och andra vattenlevande organismer att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen. I norra Sverige finns ett stort antal flottledsdammar och liknande vattendämmande konstruktioner. Många av dessa är inte längre i bruk men utgör idag ett vandringshinder för arter som lever i vattendragen.

I projektet i Västernorrland kommer fem dammar att åtgärdas för att vattenlevande organismer ska kunna röra sig fritt i vattendragen och för att återskapa en naturlig miljö.

Musselpopulationerna ska stärkas

De planerade åtgärderna kommer att förbättra livsmiljön för både flodpärlmusslan och dess värdfisk (öring och eventuellt lax). Det är viktigt att kvarvarande musslor inte påverkas negativt under åtgärdernas genomförande. Där flodpärlmusslor påträffas och befinner sig i ett område som bedöms vara av intresse för åtgärder, kommer Länsstyrelsen att plocka upp musslorna. De kommer då att placeras tillfälligt på annan lokal, förslagsvis uppströms åtgärdsområdet.

Under hösten 2021 och 2022 har vattenprover samlats in i Moälven för analys av förekomst av flodpärlmusslor, så kallad eDNA. Detta i syfte att komplettera den befintliga kunskapen om artens förekomst. Musslor har även flyttas till ett speciellt laboratorium. Där kommer det dels att undersökas om musslorna har lax eller öring som värdfisk, och dels kommer nya musslor födas upp och få växa till sig. De ska sedan placeras tillbaka när vattendragen är restaurerade.

De två studier som gjorts visar på att både Hemlingsån och Moälven har musslor där lax är värdfiskar för deras larver. Försöken kommer att fortsätta.

Kartlägger och bedömer kulturmiljöernas värde

Inför projektets åtgärder inventeras flottledslämningarna för att kartlägga skyddsvärda kulturmiljöer. Genomgång av det inventerade materialet sker i samråd med länsstyrelsens och projektets kulturmiljöansvarig. För att bedöma om det finns skyddsvärda kulturmiljöer ur ett allmänt intresse.

Bedömning om att undanta flottledsmiljöer från restaureringen sker genom att väga samman ett flertal kriterier. För att i dessa fall möjliggöra skapandet av en sammanhållen och välbevarad flottledsmiljö. Dessa kriterier kan vara flottledslämningens skick, förekomst och tillgänglighet för allmänheten.

Samrådsprocesser

  • Under juni kommer vi att ha syn på plats tillsammans med Mark- och Miljödomstolen gällande tillståndsansökan för Moälvens biflöden.
  • Vi väntar på beslut från Mark- och miljödomstolen gällande Torrvattnets damm i Moälven.
  • Vi räknar med att skicka underlag inför beslut om betydande miljöpåverkan innan semestern när det gäller Gafseldammen i Solbergsån och Hemlingsån.

Kontakt

Madelen Rytterstam

Projektledare

Simon Ingvald

Teknisk koordinator

Fredrik Schaerström

Miljöhandläggare

Johan Rytterstam

Naturvårdshandläggare

Oskar Norrgrann

Naturvårdshandläggare

John Molin

Antikvarie/arkeolog

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss