Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Icktjärnsberget

- tätortsnära naturskog och fäbodvall

Endast cirka fyra kilometer väster om Kramfors tätort finns ett stort område med gammal gran- och tallskog som klarat sig från modernt skogsbruk. Området är skyddat som Kramfors kommuns första kommunala naturreservat. Här finns även den populära fisketjärnen Icktjärn och den gamla fäbodvallen Jättestabodarna. Flera stigrundor finns och vintertid är skidspår uppkörda.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald i en grandominerad naturskog. Skogen ska utvecklas utifrån så naturliga processer som möjligt. Syftet är även att vårda och bevara Jättestabodarna och den öppna marken runt fäbodvallen samt att bevara och utveckla ett tätortsnära område för rekreation och friluftsliv.

Populärt utflyktsmål

Reservatet nyttjas flitigt som utflyktsmål och för sportfiske. Här sätts fisk ut regelbundet och anordningar finns, bland annat rullstolsramp, vindskydd och stuga. Vintertid är det ett populärt område för längdskidåkning. Ett annat utflyktsmål är Jättestabodarna med fäbodbyggnader och liten slåtteräng samt vindskyddet på utsiktsplatsen.

Naturskog med långskägg

Skogen inom Icktjärnsbergets naturreservat består till större delen av produktiv gammal granskog. Hällmarkstallskog förekommer på de magrare bergiga partierna på Icktjärnsberget, på bergspartiet öster om Icktjärn och på Bergtjärnsberget. På den östra delen av Icktjärnsberget finns en gles gammal granskog där den hotade laven långskägg finns på ett 80-tal granar. Långskägg förekommer även på Svarttjärnsberget.

Artrik dalgång

Icktjärnsbäcken rinner fram genom produktiv granskog, myrar och sumpskog norrut mot Icktjärn. Denna dalgång omges av branta bergssluttningar men i skrevor och bäckdråg finns gammal granskog. Här finns gott om nedfallna träd och stående döda träd och inslaget av asp är stort. Ovanligare lav- och svamparter som finns är till exempel rynkskinn, rosenticka och gränsticka.

I själva dalen är granskogen högproduktiv och här hittar man kärlväxter som torta, blåsippa, dvärghäxört, spindelblomster och Jungfru Marie Nycklar. Även här finns naturskogsarter som rynkskinn, rosenticka och vitskaftad svartspik.

Icktjärnen

Icktjärnen ligger i reservatets nordöstra del nära parkeringen. Det är en populär sportfisketjärn som ingår i Kramforsåns fiskevårdsområde. Utsättning sker årligen av fisk. För information om försäljning av fiskekort se SFF Stenbitens webbplats:

SFF Stenbiten Länk till annan webbplats.

Jättestabodarna

Jättestabodarna är en fäbodvall dit Jättesta by förr förde sin boskap för bete under somrarna. På fäboden tillverkades smör, ost och mese av mjölken. Som mest lär fem kokhus ha funnits på vallen. Fäboddriften upphörde på mitten av 1930-talet och de byggnader som då fanns kvar, två kokhus och två ladugårdar, övertogs av föreningen Sveriges Godtemplarungdom. Under många år drev de kaffeservering på Jättestabodarna på söndagar vintertid och fäbodvallen blev ett populärt utflyktsmål för skidåkare.

En av kokhusen brann ned 1963 och en ny stuga uppfördes av föreningen. Många som besökt Jättestabodarna har hänförts av den fantastiska utsikten som man tidigare hade över Ångermanälven. Detta finns beskrivet i tidningsutklipp från början av 1900-talet. Idag består fäboden av en knappt en hektar stor öppen vall och fyra byggnader. Stigen till fäboden har förbättrats och byggnader har restaurerats. Skogen närmast kring fäboden ska hållas luckig och om möjligt ska utsikten återskapas.

Fiske vid Icktjärn. Foto: Länsstyrelsen i Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller skada växtdelar, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla insekter, snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg och led till Jättesta fäbodar.
 • Skada mark och block.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Elda, med undantag inom skötselområde 2 och 3 i anordnade eldstäder.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan kommunens tillstånd.
 • Arrangera idrottstävling utan kommunens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 283 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Kramfors kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Tillgänglighet

Nära parkering finns tillgänglighetsanpassat torrdass samt grillplats och fiskebrygga.

Kontakt

Kramfors kommun

Telefon 0612-800 00