Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Matkompassen – mer mat i Västerbotten

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Matkompassen – mer mat i Västerbotten är ett samarbetsprojekt i linje med livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och nya jobb på landsbygden inom livsmedelsområdet. Samarbeten mellan aktörer i livsmedelskedjan kan bidra till: att nya kontaktytor skapas, efterfrågan på närproducerade livsmedel ökar liksom produktionen. Kunskapen om de mervärden som lokal produktion av livsmedel medför tydliggörs i projektet.

Kontakt

Stina Fernerud