Förmedling av mark

Det finns ett växande intresse för odling samtidigt som det finns åkermark som växer igen i länet. Det finns även betesdjur som skulle kunna beta större arealer och hålla våra artrika marker öppna. Vi förmedlar kontakten mellan markägare och dig som önskar mark för bete eller odling. Anmäl intresse här.

Anmäl dig till markförmedlingen

Du som söker mark

 1. Sök upp det område där du söker mark i vår karta. Notera numret på området där du söker mark, till exempel 24H.
  Hitta område där du söker mark (kartan öppnas i i nytt webbläsarfönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Lämna dina önskemål i intresseanmälan. Försök ge specifika svar för att underlätta matchning. Här ska du också ange kartnumret för det område du söker mark i.
  Intresseanmälan för dig som söker mark för bete, grovfoder eller odling Länk till annan webbplats.
 3. När behov och erbjudanden matchar tar Länsstyrelsen tar kontakt med dig.
 4. Intresserade och markägare tar därefter kontakt med varandra för att komma överens om ett samarbete och eventuella villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Du som erbjuder mark

 1. Lämna uppgifter om din mark i webbformuläret. Försök ge specifika svar för att underlätta matchning.
  Intresseanmälan för att erbjuda mark för bete, grovfoder eller odlingbetesmark Länk till annan webbplats.
 2. När behov och erbjudanden matchar tar Länsstyrelsen tar kontakt med dig.
 3. Intresserade och markägare tar därefter kontakt med varandra för att komma överens om ett samarbete och eventuella villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

 • mellan vilka parter det gäller
 • vilka marker som ingår
 • hur länge avtalet gäller
 • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
 • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • mellan vilka datum marken får betas
 • en djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.

Här finns det behov av mark

I kartan ser du var det finns behov av odlingsbar mark, mark för vallskörd och/eller mark för bete. Tveka inte att anmäla dig om du har mark att erbjuda. Ju mer färg på ett område, desto fler sökande önskar mark i området. Genom att klicka på en ruta får du reda på hur många som söker mark inom den rutan

I kartan finns en informationknapp. Du kan söka ort med hjälp av förstoringsglaset samt välja lager av rutor i lagerlistan.

Bevara och utveckla ängs- och betesmarker och Odlingslandskapets resurser

Bild på EU-flagga

Projekt Bevara och utveckla ängs- och betesmarker och Odlingslandskapets resurser i Västerbotten.

Markförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projekten genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Hanna Lindgren

projektledare/rådgivare för ängs- och betesmarker