Vatten- och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vattenråd i Värmlands län

Önskar du mer information om vilket vattenråd som finns där du bor eller information om hur du blir medlem i ett vattenråd, kontakta respektive vattenråd.

Alstersälven
http://vattenorganisationer.se/alstersalvensvr/länk till annan webbplats

By- och Borgviksälven
http://www.vattenorganisationer.se/byborgviksalven/länk till annan webbplats

Gullspångsälven
http://www.gvvf.selänk till annan webbplats

Upperudsälven (Dalslands kanal)
http://www.vattenorganisationer.se/dalslandskanal/länk till annan webbplats

Vänern (inkl Visman) och närtillrinningsområdet
www.vanern.selänk till annan webbplats

Klarälven
http://www.vattenorganisationer.se/klaralven/länk till annan webbplats

Norsälven
http://www.vattenorganisationer.se/norsalven/länk till annan webbplats

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kontakt

Beredningssekretariatet

Miljöanalys
Länsstyrelsen Värmland

Har till uppgift att hjälpa vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.