Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Besluten i prövningsärenden fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Tillståndspliktiga avfallsverksamheter kan till exempel vara:

  • återvinningsverksamheter
  • komposteringsanläggningar
  • deponier.

Kemikalier och kemiska produkter

Yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda.

Kontakt


Anders Mattson
(Torvtäkter, täkter)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 64

Ann-Marie Fransson
(Energianläggningar, fiskodling, jordbruk, sågverk, vindkraft)
ann-marie.fransson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 55

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, muddermassor)
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, muddermassor)sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier)
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 52

Peter Sundell
(Pappers- och massaindustri, kemikalietillstånd)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, sågverk, återvinningsanläggningar)
sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 50

Annefrid Karlsson
(Livsmedel, kemisk industri, järn- och stålindustri)annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 60

Kontakt