Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

  • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Vid 12 av landets länsstyrelser finns särskilda miljöprövningsdelegationer som prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationerna har en självständig beslutsfunktion och det betyder att tillståndsprövningen inom länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken.

För verksamheter i Värmlands län är det länsstyrelsen i Örebro län som har ansvar för prövningen av B-anläggningar. A-anläggningar prövas av Mark- och miljödomstolen vid   tingsrätten i Vänersborg.

I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken.

Länsstyrelserna ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet inom ramen för vårt arbete med tillsynsvägledning.

Prövning av miljöfarlig verksamhet


 Ändring av tillståndspliktig verksamhet

Ska din tillståndspliktiga verksamhet ändras behöver du anmäla det till din tillsynsmyndighet. Det gäller till exempel ändringar i tillverkningsprocess eller reningsförfarande. När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du anmäla ändringen till oss via e-tjänsten.

Kontakt

Anders Mattsson

Handläggare

Annefrid Karlsson

Handläggare

Ann-Marie Fransson

Handläggare

Gertrud Gybrant

Handläggare

Jan Johansson

Handläggare

Lina Jörnhagen

Handläggare

Mats Bergström

Hangläggare

Peter Sundell

Handläggare

Sofie Sundler

Handläggare

Christina Hägglund

Enhetschef