Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan kring höga vattennivåer runt Tämnaren

Översvämmad jordbruksmark med mera.

Sedan hösten 2023 är sjön Tämnaren översvämmad. Det är inget nytt med långvariga översvämningar av Tämnaren, men den nu pågående är den mest omfattande på väldigt många år. Samverkan sker mellan flera berörda aktörer.

Tillrinningsområdet uppströms Tämnaren är stort, Tämnarens omgivning är flackt landskap och utloppet från sjön är begränsat. Det leder till att översvämningar i området är vanliga. Faktorer som haft stor betydelse för att orsaka höga flöden den här gången är en nederbördsrik höst, en snörik vinter samt en tidig avsmältning och mättade marker. SMHI har periodvis utfärdat orange varning för höga flöden i Tämnarån.

Tämnarens regleringsdamm vid Ubblixbo har varit helt öppen sedan i augusti 2023. Mer kan därmed inte göras med den.

Det är helt öppet flöde från Tämnaren via regleringsdammen i Ubblixbo och vidare till Ullfors, som ligger ytterligare tio kilometer nedströms i Tämnarån, säger Daniel Melin som är vattenhandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala län.

Det har inkommit synpunkter på att dammen vid Ullfors borde öppnas mer. Det är ägaren till dammen som ansvarar för hantering av luckorna och att gällande tillstånd för dammen följs. Tillståndet har meddelats av mark- och miljödomstolen, och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har flugit med drönare över Ullfors den 27 mars och från Tämnarens utlopp till Ullfors den 17 april. Länsstyrelsen har också utfört tillsyn av vattendomar på plats vid Ullfors och Ubblixbo, och kan efter detta konstatera att gällande vattendomar efterlevs.

Andra tillsynsåtgärder

Länsstyrelsen har även övervägt behov och förväntad nytta med andra tillsynsåtgärder utifrån vad som är möjligt enligt miljöbalken. Att öppna dammluckorna i Ullfors mer än vad som är tillåtet enligt vattendomen skulle enligt länsstyrelsen inte ge önskad effekt på översvämningarna närmare sjön. Dammen i Ullfors ligger mer än 15 kilometer nedströms från Tämnaren. Det finns naturliga begränsningar i Tämnarån, som är ett litet utlopp från en stor sjö där tillrinningen periodvis är mycket stor, samt höjdskillnader mellan Tämnarens utlopp och dammarna i Ubblixbo och Ullfors som är av betydelse. Utifrån miljöbalken går det inte att motivera ytterligare öppning av dammluckorna. Därför kommer länsstyrelsen inte att kräva att dammluckorna i Ullfors öppnas mer än vad vattendomen tillåter.

Stor tillrinning uppströms

Tämnarområdets topografi och den stora tillrinningen uppströms från det omgivande landskapet är av stor betydelse för situationen. Flera lantbrukare i området är drabbade av de höga vattennivåerna. Markägare runt Tämnarån kan hjälpa till att påskynda avrinningen genom att rensa undan nedfallna träd och skräp.

Vattnet har börjat sjunka undan, men det kommer tyvärr att ta tid innan det är på normal nivå efter den nederbörd och de extremt höga vattennivåerna som vi har haft, säger Daniel Melin.

En arbetsgrupp har bildats för att samordnat hantera länsstyrelsens arbete med anledning av översvämning runt sjön Tämnaren. Möten har också hållits med aktörer som LRF, Heby kommun, Uppsala Vatten och SMHI för att hitta vägar framåt.

Michael Persson är chef på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen:

Konsekvenserna för de drabbade är stora. Mark kan inte brukas som planerat, mer stödfoder måste köpas in och det utdragna tidförloppet gör att konsekvenserna riskerar att bli långvariga. Det bästa är om de lantbrukare som inte kan bruka marken i enlighet med de stödregler som finns hör av sig till oss så försöker vi hjälpa till så mycket vi kan.

Utifrån ett EU-stödsperspektiv är det inte någon större brådska.

Den som söker miljöersättning eller kompensationsstöd ska så grödorna senast den 30 juni. Sista datum för att ändra gröda i ansökan är den 31 augusti, säger Michael Persson.

Här kan du läsa mer om viktiga datum för ansökan om jordbrukarstöd.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss