Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen verkar för stärkt jämställdhet och jämlikhet i länet

Internationella kvinnodagen 8 mars

Länsstyrelsen arbetar för att hela länet ska bli jämställt och jämlikt genom att bland annat stödja regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Detta arbete sker utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik och uppmärksammas särskilt i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars.

Ett arbete som länsstyrelsen driver är att skapa ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en verksamhet som bygger på samverkan med kommunerna, regionen, polisen och Åklagarmyndigheten.

Andra exempel på insatser rörande jämställdhet och jämlikhet som pågår i Uppsala län är arbetsgivarens ansvar för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare, utbildning för arbete mot våld i nära relation, insatser för att skapa en meningsfull fritid för alla barn och unga samt utveckling av föräldraskapsstöd för att nå så många föräldrar som möjligt. Dessa arbeten drivs av flera olika aktörer.

– Mycket arbete pågår. Men länet har fortsatt stora utmaningar som vi behöver samverka kring för att lösa. Målet är att alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger landshövding Stefan Attefall.

Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta för att uppnå målen. Länsstyrelsen stödjer arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå.

– Alla länsinvånare har rätt till ett liv med full delaktighet i samhället, till ett liv fritt från våld och till en god hälsa. Länets aktörer ska arbeta för att främja goda livsvillkor för alla, oavsett förutsättningar, säger Maria Norberg som är samordnare för jämställdhet och jämlikhet på länsstyrelsens enhet för social hållbarhet.

Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev fått i uppdrag av regeringen att ta fram länsstrategier i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Att öka delaktigheten, stärka tilliten, integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i civil beredskap, motverka diskriminering på arbetsmarknaden och andra arenor samt arbeta mer förebyggande mot mäns våld mot kvinnor är exempel på områden som Länsstyrelsen Uppsala län och andra aktörer kommer att arbeta vidare med utifrån strategin. Strategidokumentet för Uppsala län färdigställs under våren.

– En strategi som pekar ut visioner, viljeinriktning och målområden är en bra grund för fortsatt gemensamt arbete. Jämställdhet och jämlikhet är något som vi behöver jobba med löpande för att nå resultat, säger landshövding Stefan Attefall.

FAKTA

Under hela veckan fram till internationella kvinnodagen sker flera aktiviteter i Gottsunda Kulturhus. På Uppsala stadsbibliotek sker ett kvällssamtal med flera genusforskare från Centrum för genusvetenskap 7 mars. Uppsala kommun delar ut sitt jämställdhetspris 8 mars Länk till annan webbplats., och ett fackeltåg arrangeras samma dag av Uppsala tjej- och transjour. Dessutom anordnar åtta av Uppsalas damkörer en välgörenhetskonsert i Uppsala missionskyrka för att samla in pengar till Kvinna till Kvinna i Ukraina.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss