Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens årsrapport om våtmarks­insatser lämnad till regeringen

Våtmark

Länsstyrelserna har ett uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. Nu finns en sammanställning över arbetet som genomfördes 2023. Bland åtgärderna i Uppsala län märks restaurering av svämmiljöer i naturreservatet Båtfors, fräsning av häckningsöar i Hjälstaviken och insatser på flera av länets rikkärr.

Våtmarker är inte bara attraktiva områden för oss människor för rekreation och återhämtning. De är även viktiga för den biologiska mångfalden då de är bland de mest artrika naturtyperna i Sverige. Våtmarker är också viktiga av en rad andra skäl; för att stärka landskapet mot både torka och översvämning, för att rena vatten och för att förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till Sveriges klimatarbete.

Den årliga rapporten för 2023, som sammanställs av Länsstyrelsen i Gotlands län och som nu överlämnas till regeringen, visar på att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 2937 hektar mark. Den största andelen, 66 procent av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Resterande åtgärder har utförts genom aktörer som kommuner, privata markägare, ideella organisationer, föreningar, och i vissa fall även företag som delvis finansierats genom bidrag från länsstyrelserna.

– Arbetet med våtmarker är en tydlig del av regeringens klimatarbete. Att ta hand om och återställa våtmarker är inte bara en mycket viktig pusselbit i Sveriges och vårt läns klimatarbete, utan ger även många arbetstillfällen för lokala entreprenörer. Dessutom är arbetet viktigt för den biologiska mångfalden, säger Stefan Attefall, landshövding i Uppsala län.

Många åtgärder utförda

Bland åtgärder som genomförts finns igenlagda eller pluggade diken, att uträtade vattendrag återfått sin naturligt slingrande sträckning, skapande av småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen. Även bortröjd vegetation i och runt befintliga våtmarker och återinförd hävd med slåtter och betande djur kan nämnas.

– I Uppsala län har man i hundratals år torrlagt våtmarker och rätat ut vattendrag för att vinna mer odlingsbar mark. Förr var det viktig för att mätta befolkningen, men vi ser också negativa konsekvenser av det idag – landskapet har fått en sämre vattenhållande förmåga och blivit mer sårbart för torka och översvämningar. Många arter som är beroende av våtmarker riskerar dessutom att försvinna. Därför behöver vi återställa en del av de våtmarker som försvunnit, säger Matilda Svensson, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länsstyrelsernas våtmarksrapport 2023 Pdf, 1.6 MB.

FAKTA

Regeringens våtmarkssatsning inleddes 2018. Bland de åtgärder som beviljats medel 2023 i Uppsala län finns restaurering av svämmiljöer i naturreservatet Båtfors, ett flerårigt projekt att återställa hydrologin i Florarna och åtgärder för gölgrodor. Dessutom har flera rikkärr restaurerats. Förr var rikkärren värdefulla slåttermarker som gav hö till hästar, nötkreatur och får. Men när slåttern upphörde började kärren växa igen. I exempelvis naturreservatet Tångsåmurarna vid Storfjärden i Älvkarleby kommun har länsstyrelsen restaurerat och slagit cirka 40 hektar rikkärr under förra året. Slåttern skedde med en ombyggd pistmaskin som har ett mycket lågt marktryck för att inte skada kärrets vegetation.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss