• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbud råder i Stockholms län

Det råder eldningsförbud i Stockholms län. Förbudet började gälla den 11 maj 2023 och gäller tillsvidare.​​

Syftet med Länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus inom Stockholms län Pdf, 93.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldningsförbud

 • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse
  • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet att grilla
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Tips och råd under sidan "Elda säkert i naturen"

På Krisinfo.se hittar du karttjänsten "Eldningsförbud i skog och mark". Där kan du se var det råder eldningsförbud i landet Länk till annan webbplats.

Frågor och svar vid ett eldningsförbud

Vad som gäller för eldning och grillning vid ett eldningsförbud skiljer sig åt inom och utom sammanhållen bebyggelse.

Sammanställning över frågor och svar i tabellform Pdf, 214.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.
För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?

Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong förutsatt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla på min kolonilott?

Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla i parker?

Du får grilla i parker på fasta grillplatser förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat.

Får jag grilla på min camping?

Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade vedtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Vad menas med utanför sammanhållen bebyggelse?

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.
För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla på naturcampingplatsen?

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?

Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa i skärgården?

Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?

Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?

Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?

Ja, för matlagning på en fast grillplats.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?

Nej.

Får jag laga mat på Muurrika?

Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställas över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag elda min vedeldade badtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?

Ja

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?

Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Får min restaurang grilla/tillaga mat utomhus?

Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tillaga grillad mat i min foodtruck?

Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tända en rislykta/thailykta (sådan tänds med eld och som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Får tågtrafik bedrivas?

Ja, tågtrafik omfattas inte av eldningsförbud.

Får slipning av räls göras?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får yrkesmässig kantklippning av vägrenar och banvallar utföras?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får vägarbeten utföras?

Ja, om verksamhetsutövarna har utbildning och kunskap och vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark.

Får arbeten/avverkning med skogsmaskiner bedrivas?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer. Se Skogsstyrelsens rekommendationer.

Får naturvårdsbränning eller hyggesbränning utföras?

Nej. Vissa undantag kan göras men då behövs tillstånd för detta från Länsstyrelsen.

Lokala eldningsförbud

Kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud inom sin kommun. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller i kommunen där man bor eller befinner sig. Kommunen informerar om eventuella eldningsförbud via sin webbplats.

När det inte råder eldningsförbud

Den som eldar har alltid eget ansvar för att elda och grilla på ett säkert sätt.

Tips och råd under sidan "Elda säkert i naturen"

Affisch "Är det tillåtet att elda och grilla?"

Informationsmaterial om eldningsförbud för nedladdning

Affisch "Är det tillåtet at elda och grilla" med information om vikten av att hålla sig informerad om eldningsförbud råder och om var man hittar information. Text både på svenska och engelska. Kan användas av kommuner, naturförvaltare, samfällighetsföreningar med mera.

Affisch Är det tillåtet att elda och grilla? (A3, Pdf) Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Budskapet "Det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark" finns översatt till andra språk

Fireban other languages Pdf, 192.4 kB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Till informationspaketet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

In english: A fire ban – why, when and where? Länk till annan webbplats.

Messages about the Risk of Fire In the Forest and on Open Land, and Fire Bans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap