Stickelsberg 

Stickelsbergs naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Stickelsbergs naturreservat, tidigare Sticklingsberg, har rikt djurliv med fågelarter som fiskgjuse, ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter.

Sprickdalsterräng

Reservatet består av ett barrskogsområde med en typisk kustnära sprickdalsterräng med en mosaik av hällmarker, granskogar med lövinslag och våtmarker.

Naturskog

Då skogsbruk inte har bedrivits under lång tid har skogen utvecklats till en tämligen orörd naturskog. Kärrmarkerna varierar från helt trädlösa fattigkärr till al- och björkkärr med betydligt rikare flora.

Rikt djurliv

Djurlivet är rikt och fågelarter som fiskgjuse, ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter har iakttagits. Reservatet ligger på Värmdölandet, 12 kilometer öster om Gustavsberg.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett orört skogsområde och lämna det att utvecklas fritt mot naturskog.

Föreskrifter

För att skydda Stickelsbergs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar
 4. eller vedlevande svampar
 5. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. rida utanför befintlig skogsväg.

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 231,6 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privata, Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Saltarö-Skärmarö SE0110024