Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. Om du har frågor om stöden, vill veta hur ansökan går till eller behöver ett kundnummer som ny sökande vänder du dig till oss. Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar att ansökningarna följer stödreglerna. 

Information om regler för jordbrukarstöd och årets väderförhållanden

Försommaren präglades av torka och skördeperioden har istället drabbats av ovanligt stora regnmängder. Länsstyrelsen i Södermanlands län bedömer att väderförhållandena riskerar att påverka jordbruket och livsmedelsförsörjningen negativt i hela länet. Vi vill därför informera om vad som gäller angående jordbrukarstöden. Informationen gäller alla som lämnar in sin SAM-ansökan till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Informationen uppdaterad 20230824.

Etablering av fånggröda och mellangröda

Det har varit ovanligt regnigt under augusti vilket har försenat och försvårat skörden i stora delar av länet. Alla som har sökt stöd för fånggröda eller mellangröda har inte lyckats så dessa. Om du inte har sått din fång/mellangröda (och inte räknar med att hinna så den närmaste tiden) behöver du dra tillbaka din ansökan om ersättning för minskat kväveläckage för den åtgärd och de fält du inte kommer att ha grödan på. Det gör du i SAM-Internet senast 31 oktober. Du kan tyvärr inte byta skifte för fång-/mellangröda.

Vädersituationen kan naturligtvis även leda till att grödan blir sämre än normalt. Länsstyrelsens kontrollanter tar hänsyn till det när de bedömer din gröda. Förväntningen är att du i alla fall ska ha sått i en rimlig tid. Vi bedömer att om det har gått att tröska bör det i de flesta fall även ha gått att så.

Om du drabbats exceptionellt hårt finns det möjlighet att ansöka om att behålla ditt stöd enligt force majeure. För att det ska vara aktuellt behöver översvämningarna dock vara både omfattande och långvariga och vi bedömer att det för de flesta lantbrukare inte är aktuellt. Du kan läsa om force majeure här: Grundvillkor - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Skörd av fånggröda och mellangröda

Ljusglimten i molntäcket är att tredje vallskörden ser bra ut på flera håll. Om du fortfarande är orolig för foderbrist bedömer länsstyrelsen att du kan skörda mellangröda eller fånggröda till foder utan att det ger avdrag på ditt stöd. Du behöver inte vänta till 10 oktober och du behöver inte höra av dig till oss först. Lättnaden är till för att ytterligare möjliggöra foderproduktion till djuren och minska effekterna av torkan.

Tänk på att du inte får gödsla din fång-/mellangröda. Vill du gödsla behöver du dra tillbaka din ansökan som ersättning för minskat kväveläckage. Du bör också kontrollera att du inte överskrider gränserna för hur mycket kväve du får tillföra.

Läs mer om gödsling här: Sprida gödsel - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Hela Södermanlands län är ”nitratkänsligt område”.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss för mer information eller om du har frågor om din ansökan. Ring 0771-67 00 00 eller mejla jordbrukarstod.sodermanland@lansstyrelsen.se

Du kan även läsa mer om extremvädret 2023 på Jordbruksverkets webbplats: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/torka Länk till annan webbplats.

Information om försommarens torka

Trädor och skyddszoner - skörda redan nu

Länsstyrelsen gör bedömningen att hela länet är drabbat av torka och att det är möjligt för alla länets lantbrukare att få dispens för att skörda skyddszoner i förtid utan att det påverkar ersättningen.

För dig som söker kompensationsstöd gäller att du inte ska ändra något i din ansökan om du vill skörda din träda i förtid. Det gäller även om du anmält trädan som miljöyta. Länsstyrelsen gör bedömningen att hela länet är drabbat av torka och att det är möjligt för alla länets lantbrukare att få dispens för att skörda trädor i förtid utan att det påverkar stöden. Du kan alltså skörda redan nu. Hör av dig till oss om du har frågor.

Om du inte söker kompensationsstöd kan du byta grödkod från 60 (träda) till 49 eller 50 (vall) så att den stämmer med den verkliga markanvändningen utan att det påverkar ditt stöd. Det kan du göra fram till 31 augusti. Om trädan du vill skörda är anmäld som en miljöyta ange ”GK60 Träda, Undantag 2023 miljöyta. Används för vall” under Ange gröda och stöd i SAM-Internet.

Tänk på att om det går ta extra hänsyn till häckande fåglar när du slår marker som normalt inte slås så tidigt. Många markhäckande fåglar har ungar som inte kan flyga än!

Betesmarker

För betesmarker med ersättning för särskilda skötsel tillåter inte villkoren tillskottsutfodring. Har du på grund av torkan behov av stödutfodring kontakta oss. Om det krävs stödutfodring för att tillgodose djurskyddet kan du få dispens. Ring Adam Adobati på telefon 010-223 43 72.

Länsstyrelsen har en betesförmedling där du kan annonsera efter betesdjur eller hitta fodermarker. Har du mark som kan betas eller skördas till foder anmäl den gärna dit!

Mark och betesförmedling: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/djur/mark--och-betesformedling.html Länk till annan webbplats.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Sista ansökningsdag är 13 april 2023.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och frågor om villkoren för stöden.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM-ansökan: 0771-67 00 00

Telefontid: Vardagar klockan 8.00–16.00.

Teknisk support för SAM Internet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Syftet med jordbrukarstöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om stöden och vilka villkor som gäller för varje stöd.

Grundvillkor

Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Gårdsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd.

Gårdsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Krav på gårdsstöd för dig som odlar hampa

Du som odlar hampa behöver söka gårdsstöd för din odling för att den inte ska klassas som narkotika. Du behöver också skicka in utsädesetiketter till oss.

Odla hampa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Kompensationsstödet finns för att du som lantbrukare ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Kompensationsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Precisionsodling – planering

Du som har din verksamhet inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vattendrag.

Precisionsodling - planering, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan inte söka nya åtaganden för vallodling 2023. Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Miljöersättning för vallodling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage ska bidra till att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken och att förbättra markbördigheten.

Kolinlagring och minskat kväveläckage, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Du som har din mark i ett nitratkänsligt område kan få ersättning för skyddszoner längs vattenområden och för anpassade skyddszoner inne på åkern. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor från åkermark. Skyddszoner minskar också risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skyddszoner, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Du kan få ersättning för att sköta fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk bidrar också till att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Miljöersättning för fäbodar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion.

Nationellt stöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Om du är jordbrukare och är 40 år eller yngre kan du få ett stöd som hjälper dig att komma igång med din verksamhet. För att få stödet ska du ha startat ett jordbruks­företag för första gången.

Stöd till unga jordbrukare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Nötkreatursstödet är till för att ge ditt lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning och bidrar också till en biologisk mångfald.

Nötkreatursstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för får

Du som arbetar med fårproduktion kan få ersättning för att arbeta med en förbättrad djurvälfärd inom din besättning.

Djurvälfärdsersättning för får, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Du som har smågrisproduktion kan få ersättning för att förstärka arbetet med en god djurvälfärd hos dina suggor.

Djurvälfärdsersättning för suggor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Du som har mjölkkor kan få ersättning för att förbättra klövhälsan i din besättning så att djurvälfärden ökar.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du har nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfän som räknas som en svensk hotad husdjursras kan du få ersättning. Det är viktigt att bevara de gamla raserna för att behålla den genetiska variationen hos våra lantbruksdjur. Vi kan komma att behöva egenskaperna som finns hos våra gamla, härdiga raser om förutsättningarna för djurhållning ändras i framtiden. Raserna är också en del av ett levande kulturarv.

Miljöersättning för hotade husdjursraser, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar som hör till odlings­landskapet så att de behåller sin funktion och inte växer igen. Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden och skiljer av närings­ämnen som annars kommer ut i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Beställ kundnummer

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Du behöver också koppla kartor till ditt kundnummer. Du lägger själv till de kartor du behöver för att kunna göra din ansökan i SAM-Internet.(T.ex. tidigare brukare på marken)

​​För allmänna frågor skicka din fråga till avdelningens gemensamma e-postlåda:

jordbrukarstod.sodermanland@lansstyrelsen.se

Adress för bre​v som rör jordbrukarstöd

Brev som rör de jordbrukarstöd som du ansöker om i SAM Internet ska skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Enheten för jordbrukarstöd
611 86 Nyköping

Överlåtelser av stödrätter ska som tidigare skickas till Jordbruksverket (eller anmälas digitalt på Mina sidor).

Uppföljning av jordbruksmark

Jordbruksverket följer regelbundet upp all jordbruksmark med hjälp av satelliter, där gränser och jordbruksverksamhet tolkas digitalt. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om uppföljningen upptäcker avvikelser mot de uppgifter du har angivit i din ansökan om jordbruksstöd kommer du att få ett meddelande om det. I de flesta fall har du möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Uppföljning av jordbruksmark, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontroller av jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer grundvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Bra att veta när du ska få kontrollbesök, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss