Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hotade djur och växter

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Arbete med åtgärdsprogram för hotade arter i Södermanlands län

I Södermanland arbetar vi med många olika arter och miljöer.

En viktig del i arbetet är att inventera för att se var arterna finns idag och hur många det finns av arten. Att sprida information om var arten finns och om dess ekologi gör att man lättare kan skydda den för framtiden. I listan nedan kan ni läsa om exempel på vad Länsstyrelsen gör.

Läs mer om arterna som omfattas av åtgärdsprogram hos Naturvårdsverket respektive Havs- och vattenmyndigheten.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen publicerar varje år flera rapporter kopplade till åtgärdsprogram för hotade arter, ni hittar dessa genom att skriva in artens namn i sökrutan.

Publikationer | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

 

Asp - vi återskapar livsmiljöer och åtgärdar vandringshinder.

Bombmurkla - vi övervakar och skyddar bestånden i länet.

Fetörtsblåvinge - vi sätter ut värdväxten kärleksört.

Finnögontröst - vi återskapar igenvuxna hävdmarker.

Flodkräfta - vi återutsätter kräftor i tomma sjöar.

Flodnejonöga - vi återskapar livsmiljöer och åtgärdar vandringshinder. 

Gentianor i naturliga fodermarker - vi återskapar igenvuxna hävdmarker.

Hotade lavar på kulturved - Vi övervakar kvarvarande lavar på Ringsö.

Hällebräcka - vi återskapar igenvuxna hävdmarker.

Kalktallskogar - vi skyddar värdefulla områden.

Läderbagge med följearter - placerar ut mulmholkar där larven lever.

Makrofyter i permanenta vatten - vi skyddar spetsnate mot igenväxning och övergödning.

Mal - vi övervakar och skyddar malen i Båvensystemet.

Mosippa - vi övervakar och skyddar.

Rikkärr - vi restaurerar rikkärr.

Rödlistade fjälltaggsvampar - vi övervakar och skyddar.

Sandödla - vi återskapar livsmiljöer.

Skalbaggar på eklågor - placerar ut mulmholkar där larven lever. 

Skalbaggar på nyligen död tall - vi fäller tallar och skapar högstubbar.

Skalbaggar på skogslind - vi skapar död ved och skyddar äldre träd.

Skalbaggar på äldre död tallved - vi fäller tallar och skapar högstubbar. 

Skräntärna - vi lägger ut grus på skär för att skapa boplatser.

Svartfläckig blåvinge - vi övervakar arten.

Svartpälsbi - vi återskapar livsmiljöer.

Sällsynta kransalger längs kusten (raggsträfse) - vi återskapar livsmiljöer. 

Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet - vi frihugger skyddsvärda träd.

Tjockskalig målarmussla - vi återskapar livsmiljöer. 

Trumgräshoppa - vi föder upp trumgräshoppor hos Nordens Ark för att sätta ut.

Tumlare - vi övervakar hur tumlaren rör sig utmed kusten.

Vildbin och småfjärilar på torräng - vi återskapar livsmiljöer. 

Vildbin på ängsmark - vi återskapar livsmiljöer. 

Vimma och id - vi återskapar livsmiljöer och åtgärdar vandringshinder. 

Ålgräsängar - vi arbetar för att öka antalet rovfisk för att gynna ålgräsängarna.

Utöver att genomföra åtgärder i Södermanlands län är vi även utsedda till nationella koordinatorer för flera åtgärdsprogram:

Mal
Tjockskalig målarmussla
Trumgräshoppa
Stortapetserarbi
Skalbaggar på nyligen död tall
Skräntärna

I rollen som nationell koordinator har vi ansvar för att ta fram åtgärdsprogrammen, samordna och driva på arbetet med arterna nationellt, och slutligen slutredovisa vad som genomförts.

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Fridlysta arter

Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om fridlysning, och listor över alla fridlysta arter.

Fridlysta arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss