Hotade djur och växter

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Arbete med åtgärdsprogram för hotade arter i Södermanlands län

I Södermanland arbetar vi med många olika arter och miljöer. Här är några exempel:

 • skalbaggen raggbock i äldre tallskog – vi skapar död ved
 • fågeln skräntärna på skärgårdsöar – vi jagar mink och håller havsörnar borta
 • fisken mal i sjön Båven – vi övervakar malarna och undersöker deras livsmiljöer
 • trumgräshoppa, bin och andra insekter i ängs- och betesmarker – vi ordnar staket och betesdjur
 • tjockskalig målarmussla – vi lägger ut sten, grus och död ved i åar
 • växten ålgräs och algen raggsträffse i havet – vi kartlägger var de finns
 • skalbaggen läderbagge i gamla grova ekar – vi röjer sly kring särskilt skyddsvärda träd
 • sandödla – vi skapar öppna sandytor

En viktig del i arbetet är att inventera för att se var arterna finns idag och hur många det finns av arten. Att sprida information om var arten finns och om dess ekologi gör att man lättare kan skydda den för framtiden.

Asp

Bombmurkla

Fetörtsblåvinge

Finnögontröst

Flodkräfta

Flodnejonöga

Gentianor i naturliga fodermarker

Hotade lavar på kulturved

Hällebräcka

Kalktallskogar

Läderbagge med följearter

Makrofyter i permanenta vatten

Mal

Mosippa

Rikkärr

Rödlistade fjälltaggsvampar

Sandödla

Skalbaggar på eklågor

Skalbaggar på nyligen död tall

Skalbaggar på skogslind

Skalbaggar på äldre död tallved

Skräntärna

Svartfläckig blåvinge

Svartpälsbi

Sällsynta kransalger längs kusten – raggsträfse

Särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Tjockskalig målarmussla

Trumgräshoppa

Tumlare

Vildbin och småfjärilar på torräng

Vildbin på ängsmark

Vimma och id

Ålgräsängar

Utöver att genomföra åtgärder i Södermanlands län är vi även utsedda till nationella koordinatorer för flera åtgärdsprogram:

 • mal
 • tjockskalig målarmussla
 • trumgräshoppa
 • stortapetserarbi
 • skalbaggar på nyligen död tall
 • skräntärna

I rollen som nationell koordinator har vi ansvar för att ta fram åtgärdsprogrammen, samordna och driva på arbetet med arterna nationellt, och slutligen slutredovisa vad som genomförts.

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalen Länk till annan webbplats.

Fridlysta arter

Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om fridlysning, och listor över alla fridlysta arter.

Fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Uppföljning av åtgärder

Det är viktigt att följa upp de åtgärder som genomförs. Inom åtgärdsprogrammen för vimma & id, ålgräsängar och sällsynta kransalger längs kusten arbetar vi med att restaurera och nyskapa våtmarker och grunda vikar där fiskar såsom gädda, abborre, vimma och id fortplantar sig. Det är viktigt att öka bestånden av rovfisk för att återskapa friska ekosystem i Östersjön.

I Stendörrens naturreservat har vi genomfört en restaurering av en grund vik. Här har Länsstyrelsen installerat en fiskkamera som under sommarhalvåret filmar samt räknar och artbestämmer fiskar automatiskt med hälp av Artificiell Intelligens.

Via länken nedan kan ni se livefeed från kameran, se de senast sparade filmsekvenserna samt vilka arter som passerat.

Fiskräknaren Stendörren - Livefeed & dygnets senaste klipp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping