Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i RUS rapport Var finns pengarna?

Läs rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Detta är våra miljökvalitetsmål.


1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Läget i länet 

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Vit Näckros fotad i Långhalsen Foto: Karl-Joel Sundholm

Årets uppföljning visar att länets aktörer såsom kommuner, organisationer och myndigheter driver och deltar i flera stora EU-finansierade åtgärdsprojekt. Det är särskilt tydligt kopplat till vatten- och naturmiljömålen samt till Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att de bidrag som finns för åtgärder i vattenmiljöer och odlingslandskapet samt för minskad klimatpåverkan fördelas till åtgärder i länet.

Inom det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen arbetar länets aktörer tillsammans. Trots ett aktivt arbete räcker åtgärderna inte för att nå målen. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

För två mål – Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap – finns dock en negativ trend. Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras.

Även övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer.

För God bebyggd miljö finns en positiv trend, men för att nå målet krävs ytterligare åtgärder såsom minskade avfallsmängder, transportsnål planering och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Läs mer om miljömålsbedömningen för Södermanlands län 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport Hur är (miljö)läget? Miljömål och miljöövervakning i Södermanlands län
Öppnas i nytt fönster.

Rapport Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2017 Öppnas i nytt fönster.

Södermanlands miljö- och klimatråd

 

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.

I samband med processen att ta fram ett åtgärdsprogram för miljömålen utarbetades formerna för ett regionalt miljö- och klimatråd. Den 8 maj 2015 bildades rådet genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet.

Miljö- och klimatrådet ska:

  • Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet, och styrgrupp i projekt inom programmet
  • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
  • Stödja genom resurser för åtgärder, t.ex. fondsamordning
  • Vid behov tillsätta projekt- och arbetsgrupper
  • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Miljö- och klimatrådet bildades 8 maj 2015.

Medverkande aktörer i Miljö- och klimatrådet är:

Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälardalens högskola, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping