Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Havsörn. Foto: Staffan Widstrand

En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. De regionala åtgärdsprogrammen och dess åtgärder är en viktig del för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer viktiga för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Södermanlands program kallas Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Det nuvarande åtgärdsprogrammet gällde för perioden 2015-2020. Under 2021 kommer ett nytt program att arbetas fram.

Rapport Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö Öppnas i nytt fönster.

Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det är ett länsomfattande program där alla goda krafter drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter.

Tillsammans kan vi hitta inspiration, samarbetsvinster och öka engagemanget för ett hållbart Södermanland. Åtgärdsprogramsarbetet är ”grädden på moset”. Det är resultatet av vår samverkan och något vi gör utöver det miljöarbete som planeras enskilt av respektive aktör.

Slutuppföljning

I och med programperiodens slut har Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö utvärderats. Arbetet med åtgärderna i programmet har varit olika aktivt under perioden. Slutuppföljningen visar att 18 av totalt 26 åtgärder har genomförts eller pågår kontinuerligt. Fyra av åtgärderna har genomförts till hälften eller mer, tre har påbörjats och en av de beskrivna åtgärderna har inte påbörjats. Du kan läsa mer om hur arbetet har sett ut i rapporten.

Rapport Slutuppföljning av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015-2020 Öppnas i nytt fönster.

Så når vi miljömålen - Uppföljning 2019 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping