Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Logotyp för åtgärdsprogrammet

En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. De regionala åtgärdsprogrammen och dess åtgärder är en viktig del för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer viktiga för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Södermanlands program kallas Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Det tidigare åtgärdsprogrammet gällde för perioden 2015-2020. Ett nytt åtgärdsprogram har arbetats fram för perioden 2022-2026. Programmet har förankrats hos länets offentliga aktörer, föreningar och företag. 39 åtgärder finns med i det nya åtgärdsprogrammet, uppdelat inom områdena Begränsa klimatpåverkan, Levande skogar och landskap, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Södermanlands miljö- och klimatråd beslutade om det nya åtgärdsprogrammet den 5 oktober 2022. Åtgärdsprogrammet, grafiska riktlinjer och överenskommelse om deltagande finns att ladda ner på länkarna nedan.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 Länk till annan webbplats.

Grafiska riktlinjer för Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 Pdf, 838.5 kB.

Överenskommelse om deltagande i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 Pdf, 632.8 kB.

Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det är ett länsomfattande program där alla goda krafter drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter i samverkan.

Tillsammans kan vi hitta inspiration, samarbetsvinster och öka engagemanget för ett hållbart Södermanland. Det är resultatet av vår samverkan och något vi gör utöver det miljöarbete som planeras enskilt av respektive aktör.

Årlig uppföljning av åtgärdsprogrammet

Första uppföljningen av åtgärdsprogrammet gjordes för år 2023. Uppföljningen inkluderar en bedömning av hur pass långt man kommit med åtgärden, enligt den genomförandegradskala som finns, samt kort beskrivning i text om vad som gjorts.

Uppföljningen visar att 25 av åtgärderna har påbörjats på något vis. En av dem är helt genomförd, 14 har ej påbörjats alls. I procentsatser blir det 64 procent som påbörjats (inkl. genomförd) och 36 procent som ej påbörjats. Webbverktyget Åtgärdswebben används för uppföljningen, det är ett publikt webbverktyg och hela uppföljningen går att ta del av där. Välj Södermanland i rullistan och följ instruktionerna på välkomstsida för att få fram uppföljningen. På samma sida finns det också en beskrivning om hur hela åtgärdsprogrammet söks fram.

Åtgärdswebben för Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Slutuppföljning av tidigare program

I och med programperiodens slut har Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö utvärderats. Arbetet med åtgärderna i programmet har varit olika aktivt under perioden. Slutuppföljningen visar att 18 av totalt 26 åtgärder har genomförts eller pågår kontinuerligt. Fyra av åtgärderna har genomförts till hälften eller mer, tre har påbörjats och en av de beskrivna åtgärderna har inte påbörjats. Du kan läsa mer om hur arbetet har sett ut i rapporten.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015-2020 Länk till annan webbplats.

Slutuppföljning av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015-2020 Länk till annan webbplats.

Södermanlands miljö- och klimatråd

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.

I samband med processen att ta fram länets första åtgärdsprogram för miljömålen utarbetades formerna för ett regionalt miljö- och klimatråd. Den 8 maj 2015 bildades rådet genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och är en viktig länk för att förankra arbetet i respektive organisation. Rådet är också styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin helhet.

Miljö- och klimatrådet ska:

  • Förankra arbetet med åtgärdsprogrammet och rådets möten i sina hemorganisationer
  • Verka för att åtgärdsprogrammet sker i regional samverkan
  • Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet
  • Agera som styrgrupp för åtgärdsprogrammet
  • Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet
  • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
  • Stödja arbetet med åtgärdsprogrammet genom resurser för åtgärder
  • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Södermanlands miljö- och klimatråd maj 2023

Miljö- och klimatrådets sommarmöte 31 maj 2023, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Medverkande aktörer i Miljö- och klimatrådet

Agro Sörmland, BioDriv Öst, Energikontoret i Mälardalen, LRF Södermanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälardalens universitet, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun.

Avsiktsförklaring för Södermanlands miljö- och klimatråd Pdf, 3.5 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss