Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Sörmlands nätverk för miljö- och klimatstrateger

Deltagare i nätverket är miljöstrateger och klimatstrateger eller likvärdiga som finns i kommunerna, Region Sörmland, Länsstyrelsen och Sörmland Vatten. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för deltagarna att kunna utbyta erfarenheter, få möjlighet att se samarbetsmöjligheter samt få ökade kunskaper om andra miljö- och klimatprojekt och satsningar i länet. Vidare kan nätverket också fungera som en länk mellan nationella och regionala satsningar och lokalt arbete. Forumet ger även möjlighet att lyfta frågor och behov som finns hos länets olika aktörer.

Det primära målet med nätverket är att skapa goda möjligheter för samarbete och informationsspridning mellan länets aktörer. Ett annat mål är att också ge möjlighet att sprida kunskap, goda exempel samt effektivisera miljö- och klimatarbetet på olika nivåer i länet. Nätverket har två möten per år, ett vårmöte och ett höstmöte. Kontakta länsstyrelsen miljömålssamordnare om du vill ha mer information. 

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i RUS rapport Var finns pengarna? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss