Perstorpsskogen

Så här stora, gamla och ganska orörda skogsområden är inte vanliga i vårt län. Här får du vandra i en 110 ha stor barrnaturskog med mycket gamla träd, stora mängder döda trädstammar och många ovanliga blommor, mossor, svampar och insekter. Här och var är marken riktigt blöt så glöm inte stövlarna.

Lederna är avstängda

Lederna är avstängda tillsvidare. Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla leden.

Var försiktig!

Tallskog

På myren finns tallskog och här växer också gott om skvattram. Foto: Maria Rolf.

Besök gärna reservatet på våren, kanske i månadsskiftet april-maj, då har du chans att höra spelande tjädertuppar.

Naturskog

Typiskt för naturskogar, som till exempel Perstorpsskogen, är att de får utvecklas fritt. Träden får åldras och dö och falla när höststormarna så vill. I sådana skogar bildas det gläntor, unga träd växer tillsammans med gamla och det finns gott om döda trädstammar i olika nedbrytningsstadier.

På den döda veden trivs vedsvampar som vedticka och kötticka och mossor som den lilla vedtrappmossan. På döda granstammar syns de grova gnagspåren efter bronshjon och andra ovanliga skalbaggars larver. I mossmattorna på marken hittar du gammelskogsarter som linnea, grönpyrola och orkidén knärot.

Tack vare de gamla träden kan du få höra spillkråkans trummande och kanske få se en jagande duvhök mellan stammarna i skogens glesare delar.

Myrmarker med hundraåriga träd

I områdets västra del utbreder sig en stor skogbevuxen myr som i huvudsak består av äldre olikåldrig tallskog med en ålder mellan 100-200 år, men med inslag av betydligt äldre träd. Här växer skvattram, blåbärs- och lingonris och olika vitmossor. I mossen finns även mer blöta och trädlösa delar. Här finns också gott om döda träd i form av torrtallar och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslingor: lilla rundan cirka 2 kilometer, stora rundan drygt 4 kilometer fram och tillbaka till parkeringen.

Följ orange markering.

Lederna underhålls för närvarande inte eftersom det är stora angrepp av insekten granbarkborre.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Perstorpsskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 110,2 ha
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Vingåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 km västnordväst om Vingåker och 1 km norr om Högsjö gamla station.

Från Vingåker, kör mot Högsjö. Sväng höger vid skylt Högsjö station 2 km. Håll höger vid skylt (till vänster) Högsjö station, kör över bron och förbi gården Nydal. Håll vänster fram till skylt naturreservat.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busshållplatsen "Högsjö station" ligger cirka 2 km söder om naturreservatet och trafikeras av buss 402. Följ anvisningen för bil för att gå till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss