Torparudden

Torparuddens naturreservat består av en udde på den nordvästra delen av Tosterön. Här hittar du gammal och omväxlande barrskog med inslag av olika lövträd. Reservatet ligger utmed Mälaren. Terrängen är mycket kuperad med flera stupande partier och dramatiska höjdskillnader. Området passar att besöka året om, men du måste vara van vid att gå i kuperad terräng. På hösten finns det gott om svamp och bär i markerna.

I reservatet finns en rundslinga på cirka 2,5 km. Den går framförallt uppe på hällmarkerna där det är lätt att vandra. Leden går förbi flera platser där utsikten över Mälaren är hänförande. En parkeringsplats kommer att anläggas under 2018.

Den största delen av reservatet består av berg där gran och tall dominerar. I de magrare delarna växer det mest tall. Här uppe på höjderna står tallen glest, och hällarna är bevuxna med lav, mossor och ris. Inslaget av gran ökar ner mot de bördiga svackorna och i de flacka partierna i reservatets centrala del. I de lägre ravinliknande delarna är jordtäcket tjockt och här hittar du en tät granskog som genom sitt vindexponerade läge producerar mängder med död ved. Vid bergskanterna finns även senvuxna gamla ekar, så kallade krattekar.

Länge sedan skogen höggs

Skogen i Torparudden har inte huggits på länge. Trädskiktet är olikåldrigt och det finns mycket döda träd. Inom området har man hittat många sällsynta och rödlistade arter som framförallt är knutna till död ved. Till de mer intressanta hör apelticka, smalskaftslav och brandticka vilka alla är sällsynta i länet. De döda träden är också värdefulla för många fåglar och insekter. Exempelvis kan man få se hackspettar som letar efter insekter i träden. Både mindre hackspett och tretåig hackspett har setts i reservatet.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
    omkullfallna träd och buskar
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 38 hektar
Karaktär: Hällmarkstallskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen