Svalstaskogen

Svalstaskogens naturreservat är ett mindre område som innehåller många olika typer av natur. Här finns gammal gran- och tallskog, högre partier med hällar och även sumpskog. Här kan du vandra på Sörmlandsleden genom området och på våren få se svampen bombmurkla. Svalstaskogen ligger några kilometer söder om Svalsta, i Nyköpings kommun.

Genom naturreservatet går den väg som leder till området och som sedan övergår i en traktorväg. På ena sidan finner du den täta och bitvis svårframkomliga sumpskogen samt promenadvänlig gran- och tallskog. På den andra sidan finner du ett högre berg med tallskog med gammal gran- och tallskog nedanför.

Opåverkad sumpskog

Sumpskogen består framför allt av tall med en hög ålder kring 150 år men också en hel del lövträd. Den är inte påverkad av skogsbruk och inte heller utdikad vilket är ovanligt för sumpskogar. Här finns gott om stående och liggande döda träd. Svampen tallticka som bara växer på tall som är minst 100 år gammal finns inne i sumpskogen.

Flera hotade arter

På östra sidan om vägen finns senvuxen gran och gammal tallskog där vissa har många hänglavar på sig. I det här området finns också svampar som bombmurkla, motaggsvamp och ullticka som alla är hotade arter.

Föreskrifter

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • elda, om inte egen ved tagits med
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 41,9
Karaktär: barrnaturskog, sumpskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen