Eknäset

Eknäsets naturreservat är ett för Södermanland unikt och relativt stort blandskogsområde. Många svampar, lavar, mossor och blommor trivs i reservatet. Här finns många mycket ovanliga arter av mossor och lavar. Terrängen är varierad med flackare områden, bergbranter, höjder och sumpskogssvackor. Här växer framför allt barrblandskog med ett stort inslag av lövträd som asp, björk och alm.

Eknäset

I området finns många rödlistade arter och signalarter. Av arterna är det flera som endast finns här eller har hittats på få andra platser i Södermanlands län.

Djur och växter

Här finns länets enda vilda förekomst av buskvicker. Här kan du även hitta de i länet mycket sällsynta gräsen storgröe och strävlosta. Även den mycket ovanliga aspfjädermossan och aspgelélav, skorpgelélav samt lunglav finns i området. När det gäller svampar kan du hitta flera rödlistade arter här, exempelvis luddticka, kandelabersvamp och rosettticka, som här har sin enda kända växtlokal i Södermanland. Artrikedomen beror på den basiska berggrunden liksom en hög och jämn luftfuktighet.

Mångfalden av arter gäller även fåglar. Spillkråka, bivråk och järpe är några arter som kan ses och höras i reservatet. Om du besöker området under hösten träffar du kanske på nötkråkan som samlar hasselnötter i stora förråd så att de ska räcka hela vintern.

Kulturhistoria

Gamla kartor visar att området har en lång historia som kulturmark. Betet och slåttern upphörde dock under 1900-talet och skogen bredde ut sig.

I reservatet går det att hitta rester av kolmilor. De känns igen som ringformade upphöjningar i marken. Om du skrapar med foten kommer det snart fram svarta kolrester där milan stått.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 93 hektar
Karaktär: blandskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.