Djupviksberget

Djupviksbergets naturreservat är ett av få områden i Södermanland med kalkbarrskog. Här kan du på våren se tibasten blomma med rosa blommor på bar kvist. Senare under försommaren blommar getrams och jungfrulin där skogen växer glest. Under juli blommar också den vackra orkidéen purpurknipprot. Lite senare, under hösten, kan man hitta en mängd ovanliga svampar i området. Hit kommer du om du åker väg 538 mot Djupvik. Strax öster om Djupvik går vägen genom reservatet. Du passerar även reservatet om du vandrar Sörmlandsledens etapp 30.

Djupviksbergets naturreservat ligger på ett mindre berg vars högsta punkt ligger 96 meter över havet, vilket är en av de högsta punkterna i denna del av länet. Berggrunden består av kalksten. Detta styr vad som lever och växer i området. Två kalkbrott finns precis utanför naturreservatet, men ingen brytning pågår längre. I området finns även en fornlämning efter en kalkugn samt en kolbotten och resterna av en kolarkoja.

Området gränsar i söder till naturreservatet Stenstorps hagkärr. Strax väster om Djupvik finns även reservatet Västra Kulltorp. Norr om reservatet ligger sjön Näsnaren med badplats vid Fagerö.

Lång kontinuitet av skog

Området har varit skog under en lång period men sannolikt har också skogsbete förekommit. Den långa kontinuiteten i kombination med kalk bidrar till att området är väldigt artrikt. Exempelvis trivs många ovanliga marksvampar här, såsom brandtaggsvamp och kopparspindling. Även många sällsynta kärlväxter finns här, exempelvis ryl, fältgentiana, knärot, kärrbräken och ögonpyrola.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 25,4 hektar
Karaktär: kalkbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000