Björknäset

I Björknäset kan du uppleva riktigt gammal barrskog som ger en känsla av orördhet. Det finns inte några markerade stigar så det är ganska otillgängligt. Besök fornborgen Kramnäs Skans som ligger på en höjd mitt i reservatet. Den tros härstamma från folkvandringstiden, det vill säga från cirka 1500 år sedan. Från strandlinjen har du en fin utsikt över sjön Nedingen. Ta med svampkorgen om du besöker området på hösten.

En stor del av Björknäset består av en gammal skog där granen dominerar. Här finns det gott om torrträd och döda träd som fallit. Det gynnar flera ovanliga arter som är beroende av död ved för sin existens. Framförallt svampfloran är mycket artrik. Här finns flera ovanliga svamparter knutna till äldre barrskog, till exempel koppartaggsvamp och fyrflikig jordstjärna. Den sällsynta och fridlysta bombmurklan är också rikligt spridd i området.

En del av sjön Nedingen och några skogsbeklädda öar ingår också i reservatet. Nedingen är en flikig sjö och en värdefull livsmiljö för många djur- och växtarter. På flera öar finns det till exempel ett rikt fågelliv. Öarna är även populära att besöka med egen båt på sommaren och på vintern kan du åka långfärdsskridskor på sjön vid rätt förhållanden.

Spår av slåtter och bete

Området har tidigare använts för bete och slåtter. Betesdjuren transporterades då till hagen sjövägen eftersom det inte fanns någon väg från fastlandet. I södra delen fanns en slåtteräng och en lada.

Idag är större delen av området barrskog men spår av det äldre kulturlandskapet finns fortfarande kvar i området. Här kan du hitta typiska hagmarksväxter och grova lövträd med vida kronor. Skogen i områdets centrala del har dock varit orörd en längre tid och ger en känsla av orördhet och gammelskog.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 81 hektar, varav land 34 hektar
Karaktär: granskog, insjö
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000