Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Kontaktuppgifter begravningsombud

Karlshamn
Sivert Eklundh 0708-92 38 19 sivertrseklundh@hotmail.com

Karlskrona
Ann-Charlotte Svensson 0709-94 31 81 ann_charlotte.svensson@comhem.se

Olofström 
Sivert Eklundh 0708-92 38 19 sivertrseklundh@hotmail.com

Ronneby
Teopoula Zickbauer 0457-61 81 65 teo.zickbauer@ronneby.se

Sölvesborg
Lena Wilson-Ericsson 0709-69 43 07 lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Alvesta
Bertil Olsson 0702-97 08 77 olssonbertil1939@gmail.com

Lessebo
Per-Gunnar Åkesson 0708- 738153 pg.akesson@gmail.com

Ljungby
Ingemar Karlsson 0372-171 19, 0705-59 17 119 saik@telia.com

Markaryd
Lennart Nyström 0433-126 26 mole.nystrom@gmail.com

Tingsryd
Sivert Eklundh 0708-92 38 19 sivertrseklundh@hotmail.com

Uppvidinge
Ingemar Petersson 0706-63 91 22 ingemar.p@hotmail.com

Växjö
Torbjörn Hedhammer 0470-163 41, 0709-32 80 41 torbjorn@hedco.se

Älmhult
Bo Mazetti-Nissen 0708-26 47 20 bo.mazetti-nissen@almhult.se

Bjuv
Urban Berglund 042-832 34 0702-05 03 61 ur.berglund@telia.com

Bromölla
Lena Wilson-Ericsson 0709-69 43 07 lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Burlöv
Bo Wendt 0705-37 70 22 bo.wendt@bahnhof.se

Båstad
Bo Wendt 0705-37 70 22 bo.wendt@bahnhof.se

Eslöv
Dan Hansson, 0738-35 40 30 , danhansson51@gmail.com

Helsingborg
Sivert Friberg 0725-50 25 99 sivert.friberg@hotmail.se

Hässleholm
Ernst Herslow 0451-26 86 65 0707-19 33 72 ernst.herslow@hassleholm.se

Höganäs
Tommy Lindvall 0706-30 33 75 tommy.lindvall@telia.com

Hörby
Cornelis Hermus, 0416-137 35, 0702-42 55 00, cees@sjobo.nu

Höör
Suad Korlat 0733-22 01 99 suad.korlat@hoor.se

Klippan
Paul Gustafsson 0767-70 63 70 paulgustaf@telia.com

Kristianstad
Peter Isacson 044-22 95 45, 0768-63 06 25 peter.isacson75@gmail.com

Kävlinge
Ulf Nordström 046-77 62 76, 0707-41 70 55 nordstrom1945@gmail.com

Landskrona
Annbritt Andersson 0736-29 59 91 annbritt.andersson@htemballage.se

Lomma
Bengt Persson, 0703-55 74 07, 040-93 02 61, bengt.persson@bredband2.com

Lund
Dan Hansson 0738-35 40 30 danhansson51@gmail.com

Malmö
Bengt Persson 0703-55 74 07, 040-93 02 61 bengt.persson@bredband2.com

Osby
Maria Owiredu, 0733-71 22 02, maria.owiredu@osby.se

Perstorp
Ulla-Britt Brandin 0734-45 90 15 ulla-britt.brandin@perstorp.se

Simrishamn
Ingela Bröndel 0735-39 39 22 ingela.brondel@gmail.com

Sjöbo
Cornelis Hermus 0416-137 35, 0702-42 55 00 cees@sjobo.nu

Skurup
Yvonne Jandréus 0707-57 02 94 orkide46@gmail.com

Staffanstorp
Bengt Nilsson, 040-36 52 57, 0703-53 52 62, bengtga.nilsson@telia.com

Svalöv
Katarina Lundgren 0707-49 74 01 KatarinaL4@hotmail.com

Svedala
Bengt Nilsson 040-36 52 57, 0703-53 23 62 bengtga.nilsson@telia.com

Tomelilla
Anders Larsson 0733-01 28 22 anders.tretom@gmail.com

Trelleborg
Ben Benrabah 0704 40 22 45 benrabah@msn.com

Vellinge
Magnus Bergström 0767-67 67 19 begravningsombud@cormab.se

Ystad
Michael Michaelsen 0700-91 74 31 michmich1962@gmail.com

Åstorp
Lena Johansson 0706-05 97 26 lena.cilie@hotmail.com

Ängelholm
BrittMarie Hansson 0431-163 64, 0733-58 64 88
BrittMarie.hansson@engelholm.se

Örkelljunga
Ulla-Britt Brandin, 0734-45 90 15, ulla-britt.brandin@perstorp.se

Östra Göinge
Erling Emsfors, 0703-85 31 32 erling.emsfors@hkr.se

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Information till Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Sedan den 1 maj 2012 gäller att Länsstyrelsen förutom kommunen även ska ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunen tillfälle att föreslå lämpliga personer.  

Vad krävs för att bli begravningsombud

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskap inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder (10 kap. 2 § begravningslagen).

I lämplighetsbedömningen ingår också en jävsbedömning. Den som förordnas får till exempel inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap inget hinder.  

Begravningsombudets uppgifter

Begravningsombudet ska ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (10 kap. 2 § begravningslagen).

Följande uppgifter anges i 10 kap. begravningslagen (1990:1144) samt 49 § begravningsförordningen (1990:1147):

 • Granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats; verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter
 • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som begravningsombudet får kännedom om
 • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om huvudmannens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamheten tillstyrks eller avstyrks; om kostnadsberäkningen avstyrks ska det skriftligen motiveras och en egen kostnadsberäkning lämnas 
 • Samråda senast den 15 maj med revisorn i frågor om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
 • Underrätta länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten
 • Ge in årsberättelse till länsstyrelsen senast den 31 maj varje år; särskilt ska framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts  

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombudet har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen (10 kap. 7 § begravningslagen). Ersättningen består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid.

Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsetts i. För närvarande är beloppen fastställda till 8 500 kronor, 11 500 kronor eller 17 000 kronor. Sammanträdesarvodet är 450 kronor per sammanträde (54 § begravningsförordningen).

Ersättning utgår även för löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av sammanträden eller på grund av utbildning (55 § begravningsförordningen).

Ersättning betalas också för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget (56 § begravningsförordningen).  

Utbildning av begravningsombud

Ett begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörandet av uppdraget (52 a § begravningsförordningen). Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras verksamhet samt främja meningsutbyte mellan ombuden.

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud skickas till:

Länsstyrelsen Skåne, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
Kontakt: 010-224 10 00 eller skane@lansstyrelsen.se

Vad gör begravningsombudet?

 • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
 • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

 • ekonomi
 • begravningsseder
 • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Skåne län tar emot förslag på begravningsombud i Skåne län, Kronobergs län och Blekinge län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till skane@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Kontakt