Skånes friluftslivsplattform

Skånes friluftslivsplattform samlar arbetet kring de friluftslivspolitiska målen i länet. Målet är att vi tillsammans ska få större genomslag och att friluftslivsmålen i länet förverkligas.

Friluftslivsplattform, Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

En friluftslivsplattform i sju delar

Skånes friluftslivsplattform består av sju delar:

  • Skånes friluftsliv - Bakgrundsbeskrivning
  • Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030
  • Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026
  • Metodbeskrivning för Friluftslivsöversikten
  • Planeringsunderlag med Friluftslivsöversikt och analyser av friluftslivet
  • Uppföljning av Skånes friluftsliv - Indikatorer
  • Kunskapsbank med vägledningar och goda exempel

Friluftslivet skapar samhällsnytta

Friluftslivet är värdefullt för Sverige, både för den enskilda människan och för samhället i stort. Ett stärkt och utvecklat arbete med friluftsliv bidrar till samhällsnytta.

  • God och jämlik folkhälsa
  • Naturkontakt bidrar till naturförståelse
  • Hållbar tillväxt och utveckling

Ett hållbart och tillgängligt friluftsliv stärker landskapets natur- och kulturvärden samtidigt som vi alla har goda möjligheter till varierade naturupplevelser.

Framtidens friluftsliv är tillgängligt och hållbart för alla

Syftet med strategin är att skapa en gemensam målbild i arbetet med att genomföra den nationella friluftslivspolitiken. Med gemensamma principer och prioriterade fokusområden kan alla aktörer bidra utifrån sina egna roller och förutsättningar. De övergripande inriktningarna kan användas som en checklista för att utveckla friluftslivsarbetet. Genom att arbeta rättighetsbaserat underlättar vi samtidigt för naturupplevelser för alla.

Åtgärder fram till 2026

Handlingsplanen sträcker sig fram till 2026. Här lyfter vi ett fåtal åtgärder som vi behöver arbeta med tillsammans. Åtgärder som är kopplad till målbilden och den övergripande inriktningen på fokusområdena. För långsiktighet behöver det interna friluftslivsarbetet vara tydligt och brett förankrat i organisationen. Att utse en ansvarig kontaktperson skulle underlätta samverkan.

Underlag för planering

Kartläggningen av friluftslivsområden bidrar till att tydliggöra friluftslivets infrastruktur. Den kan användas som underlag i strategisk och fysisk planering, men också som underlag i beslut och ärenden. I friluftslivsöversikten finns både nationellt och regionalt viktiga områden samlade. I det fortsatta arbetet är det värdefullt att kommunerna kompletterar med lokalt viktiga områden.

En plattform för alla friluftslivsaktörer

Målgruppen för Skånes Friluftslivsplattform är alla vi som kan bidra till att framtidens friluftsliv blir tillgängligt och hållbart för alla. Som enskild aktör avgör du själv inom vilka delar i strategi och handlingsplan du kan arbeta just nu. Strategin och handlingsplanen är rådgivande och inte per definition tvingande, däremot kan det finnas delar som beskrivs som är reglerat enligt lagstiftning.

Bred samverkan

Skånes Friluftslivsstrategi och handlingsplan är gjorda i bred samverkan med Skånes aktörer inom friluftsliv. Såväl myndigheter, region och kommuner som föreningsliv, markägare och besöksnäring har bidragit i samband med remissen under 2022 och 2023. Både Strategin för framtidens friluftsliv 2030 och Handlingsplanen för 2023–2026 är beslutade av Landshövdingen. Arbetet med att utveckla och komplettera Friluftslivsplattformen sker löpande.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss