Skoghejdan

Skoghejdans naturreservat är beläget i ett mjukt böljande odlingslandskap och utgör tillsammans med reservaten Ållskog och Svartskylle ett av Skånes största sammanhängande områden med naturbetesmark. I det småbrutna landskapet trivs bland annat ovanliga groddjur och insekter.

Skoghejdan och dess omgivningar var under mycket lång tid utmark till byarna i området. Betesdjur och virkesuttag har under århundraden format landskapet och gett upphov till den varierade miljö vi finner i området idag. I reservatet finns bland annat öppna gräsmarker, dungar av ädellövskog, sumpskog, kärr, buskmarker och ett antal dammar. De sistnämnda uppstod i samband med torvbrytning i början av 1900-talet.

Blomstrande ängsmarker

Det småbrutna landskapet i Skoghejdan har skapat förutsättningar för en rik och varierad flora och fauna. I de torrare delarna av reservatet finns växter som knölsmörblomma, backtimjan och kärringtand. På fuktigare partier finner man istället vildlin, darrgräs, majviva och orkidéerna ängsnycklar och ängsnattviol.

Fjärilar och skalbaggar

De blomsterrika markerna hyser även en stor mängd fjärilar, bland annat sexfläckig bastardsvärmare och violettkantad guldvinge. Kombinationen av ängsmark och gamla, grova lövträd innebär också att det finns en riklig förekomst av skalbaggar. Mindre ekbock har ett av sina största skånska bestånd i reservatet, men här finns även rariteter som svart majbagge och stor plattnosbagge.

Groddjur

Mest känt är kanske Skoghejdan för sina många groddjur. Klockgrodan, med sitt märkliga läte som påminner om avlägsna kyrkklockor, och den klargröna lövgrodan är kanske de mest iögonfallande av reservatets grodor. I och kring dammarna har man dock även möjlighet att få syn på vanlig groda, åkergroda och vanlig padda samt större och mindre vattensalamander.

Fågelliv

I och runt reservatet häckar omkring 60–70 fågelarter. Gråhakedopping häckar i dammarna och i skogspartierna förekommer bland annat skogsduva, mindre hackspett och gröngöling. Över de öppna markerna flyger ofta olika rovfåglar på spaning efter bytesdjur.

Foto: Björn Olsson

Kontakt

Anette Persson
naturvårdsförvaltare

E-post anette.persson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 63


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida annat än på skigsbilväg
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block eller terrängformer,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. plocka eller gräva upp växter,

5. göra skada på hägnader eller andra anordningar,

6. fånga, samla in eller plantera ut insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

7. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

8. rida annat än på skogsbilväg,

9. göra upp eld,

10. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

11. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats,

12. parkera annat än på anvisad plats,

13. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

14. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 88 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i västerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.550861, E 13.822278

Parkering i österlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.552417, E 13.840778

Hitta mig

Lövgroda. Illustration: Katarina Månsson


I Skoghejdan kan man få se eller höra lövgrodan. Trots att lövgrodan är vår minsta groda så kan dess intensiva sång höras långväga under ljumma försommarkvällar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder Skoghejdan, BushLifePDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.