Högestads mosse

Högestads mosse består huvudsakligen av betade fuktängar och kärr som omgärdar ett antal torra småkullar. Inom reservatet ryms en stor variation av vegetationstyper med allt från torr och fattig hed till rikkärr. Därför kan man också finna uppemot 300 växtarter på Högestads mosse.

Orkidéer och rödlistade arter

Den varierade miljön i reservatet hyser en artrik flora som bland annat innehåller flera orkidéer och rödlistade arter. Majviva, backsippa, stor ögontröst och kärrjohannesört är några av de hotade arter som finns på Högestads mosse. Många fjärilar trivs på de blomrika markerna och i rikkärret finns även den rödlistade kalkkärrsgrynsnäckan.

Mossens djurliv

På mossen har det tidigare brutits torv och några synliga spår från denna verksamhet är de öppna vattensamlingar som finns i reservatsområdet. Dammarna lockar idag till sig groddjur och bland annat har lökgroda och lövgroda noterats i området.

Flera olika däggdjur söker sig till det relativt oexploaterade reservatet. Rådjur, hare, räv och dovhjort är några av de arter som har setts på Högestads mosse.

Foto: Kristian Nilsson

Kontakt

Anette Persson
naturvårdsförvaltare

E-post anette.persson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 63


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

  • Det är ej heller tillåtet att campa, skräpa ned, gräva upp växter, plocka blommor eller störa djurlivet inom området.
Dessa är de fullständiga föreskrifterna som berör allmänheten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1961

Storlek: 79 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Majviva.

Illustration: Katarina Månsson


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.