Hammars backar-Kåsebergaåsen naturvårdsområde

Naturvårdsområdet Hammars backar-Kåsebergaåsen sträcker sig drygt en mil längs den östra delen av den skånska sydkusten. Mot havet reser sig en brant klintkust som höjer sig trettiotalet meter över slätten bakom och vid Kåseberga finns en av landets märkligaste och mest fantasieggande fornlämningar – Ales stenar.

Kåsebergaåsen bildas

Kåsebergaåsen byggdes upp för ca 15 000 år sedan, när den senaste inlandsisen sakta smälte av. Havet har sedan dess, under årtusenden, ätit sig inåt land och skapat de branta klinterna medan sanden förts österut av strömmarna.

Markerna längs denna kuststräcka var förr äng och betesmark. Innanför åsen låg vidsträckta våtmarker med mossar och kärr. Under 1800-talet dikades våtmarkerna ut och odlades upp, medan de brantare delarna och kustslänten mot havet förblev betesmark.

Sandstäppens växter

Kåsebergaåsen är till största delen uppbyggd av kalkrik sand, med inslag av grus och block. Genom rasen i branterna och av betesdjurens tramp kommer hela tiden ny, kalkrik sand i dagen. Dessa soliga och näringsrika blottor är betydelsefulla för flera växter. På åsen finns den i Sverige mycket ovanliga naturtypen sandstäpp, med sin mycket speciella och artrika flora. Här växer flera sällsynta arter, som hedblomster, sandluzern, hylsnejlika och sandglim.

Värmeälskande djur

Tack vare värmen på de öppna ytorna och den örtrika vegetationen trivs ett stort antal fjärilar i reservatet, däribland flera arter av blåvingar. I de solbelysta branterna mot havet finns den sällsynta sandödlan, en värmeälskande och mer storvuxen släkting till vår vanliga skogsödla. I reservatet har även den exotiskt gröna lövgrodan observerats.

Imponerande fågelsträck på våren

Kåseberga räknas som en av Skånes främsta platser för att skåda flyttande sjöfågel under våren. Många arter kan ses men mest känt är kanske vårsträcket av ejder. Från början till mitten av april passerar mängder av ejdrar på väg mot Stockholms skärgård där de flesta av dem häckar.

Kornsparvens sista fäste i landet

Områdets småskaliga och mindre intensiva jordbruk har också gjort det möjligt för den sällsynta kornsparven att överleva med en liten population. På våren kan man få höra hannar sitta och sjunga på stängselstolpar utmed landsvägen. Kornsparven, eller ”kornlärkan” som den förr kallades, var tidigare en mycket vanlig fågel i Skånes slättbygder. Idag finns en av de sista populationerna i landet just här, vid Hammars backar.

Friluftsliv

Skåneleden slingrar sig genom området, bland annat uppe vid kustklintens brant. Denna led tar dig även förbi den populära sevärdheten Ales stenar. Det finns parkeringsplatser både i västra och östra änden av reservatet, samt i den centrala delen. Vid den centrala parkeringen i Kåseberga finns toalett. I Kåseberga samt längs östra kustvägen finns det busshållplatser.

Hammars backar-Kåsebergaåsen naturvårdsområde omsluter Dag Hammarskjölds Backåkra och är ett av flera skyddade områden som ligger utmed kusten i denna trakt. Genom reservaten går Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 2 och 3) som är det självklara vandringsalternativet för en längre vandring. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren.  

Det kända besöksmålet Ales stenar ligger i naturvårdsområdet. Foto: Ann-Sofie Pellas

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. göra upp eld utom på iordningställd eldplats eller på stranden

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. i Bilaga 1 framgår vad som gäller för hängflygning och skärmflygning Pdf, 191.3 kB. Gäller sedan 1997 då tidigare förbud upphävdes.

6. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

7. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Föreskriften (B) 3 avser inte förbud att utnyttja medförd utrustning som grill, campingkök eller motsvarande. Föreskriften avser ej heller eldning på tomtmark. Föreskriften (B) 4 avser inte tältning under en natt med campingtält. Föreskriften (B) 7 avser inte tillfällig - högst en (1) dag - uppsättning av tavla, plakat, skylt eller snitsel i samband med genomförandet av särskilt arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 675 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i Kåseberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.388417, E 14.063333

Parkering i väster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.405472, E 14.018056

Hitta mig

Sandödla.

Illustration: Katarina Månsson


I de solbelysta branterna mot havet har man chansen att få se sandödlor. Under vår- och försommar anlägger hanarna en mycket iögonfallande smaragdgrön parningsdräkt.