Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fårarps mosse

Fårarps mosse ligger i ett böljande åkerlandskap norr om Ystad. Den blöta mossen och områdena med rikkärr har ett långt förflutet som slåtteräng. Slåttern och rikkärrens kalkrika vatten har skapat en spännande mix av orkidéer, slåtterblommor och färgglada mossor. Idag är det betesdjur som håller marken öppen och blomrik. Men arkeologiska fynd av skallar ger sken av att mossen i ännu äldre tid kanske varit en offermosse. Reservatet saknar anordningar för friluftslivet.

Hundratals år med slåtter

Fårarps mosse ligger som en ö i ett småkuperat odlingslandskap vid Stora Herrestad nordost om Ystad. Enligt gamla kartor har Fårarps mosse använts som slåttermark under hundratals år. Idag är det mesta betesmark. I de blöta partierna finns en igenväxande mosse och fuktängar med extremrikkärr så kallade kalkkärr. Det är en mycket ovanlig naturtyp med en sällsynt stor artrikedom.

Kalkkärr med majvivor

Kalkkärren är de riktiga pärlorna i landskapet. De är både ovanliga och ovanligt artrika. Miljön är karg med lite näring, förutom kalk som det finns gott om. Många växter och djur har anpassat sig till den extrema miljön. Men i takt med att rikkärren dikats ut, odlats upp eller vuxit igen har dess invånare blivit alltmer sällsynta.

I Fårarps mosse finns fyra små kalkkärr som är spridda i reservatet. Rikkärret längst i norr bildar en två meter hög kupol med ett fint täcke av brunmossor. Bland de mer iögonfallande växterna märks näbbstarr, majnycklar, kärrspira, ängsvädd och slåtterblomma.

Kommer ögontrösten tillbaka?

Stor ögontröst är en annan raritet som det tidigare funnits mycket av i Fårarps mosse. Men arten försvann från området år 2006. Nu arbetar vi för att få tillbaka arten genom ett särskilt åtgärdsprogram. Lökgroda och strandpadda är andra hotade arter som tidigare funnits i Fårarps mosse. Av de fåglar som finns i reservatet är storspoven en av de mest hotade.

Mosse med mörkt förflutet

Att mossen länge varit ostörd visar arkeologiska fynd på då det år 1897 hittades tre kranier från vuxna människor i mossen. Fynd har också gjorts av skedformiga skrapor i mossen. Troligtvis är det en offermosse och sannolikt har mossen varit en sjö då de offrades.

Slåtter och bete är viktigt

Att området inte växer igen utan hålls öppet och välhävdat med hjälp av slåtter och betesdjur är avgörande för områdets unika artsammansättning.

Friluftsliv och tillgänglighet

Reservatet är framför allt intressant för botaniker. Området omges av åkermark och saknar såväl allmän tillfartsväg som parkering.

Fårarps mosse. Foto: Sanna Persson

Fårarps mosse. Foto: Sanna Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • störa betesdjur
  • gräva upp växter
  • släppa ut främmande arter

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är der förbjudet:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål,

2. elda,

3. medvetet störa betesdjur,

4. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

5. gräva upp växter,

6. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 12 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Parkering saknas. Området är svårtillgängligt för allmänheten.

Hitta mig

Storspov.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet häckar storspoven. Storspoven är Europas största vadare med ett vingspann på närmare 1 meter. Med den långa och böjda näbben fångar den maskar och insekter.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss