Bjersjöholms ädellövskog

Naturreservatet Bjersjöholm ligger som en grönskande ö, omgiven av ett vidsträckt jordbrukslandskap. Här har vuxit skog under mycket lång tid. Det gör att området kvalar in bland de tio skogsområden i Skåne som har mest värdefull insektsfauna.

Hem för många rödlistade arter

Bokskogsrödrock är en av de hotade skalbaggsarter som lever i reservatet. Den tillhör familjen knäppare och lever sina första fyra år som larv i murken bokved. Namnet rödrock har den fått på grund av sina röda täckvingar. Bokskogsrödrocken samsas med över 75 andra rödlistade, hotade arter i skogen.

Det är främst sällsynta insekter, svampar och lavar som är knutna till skogsmiljöer med ädellövsträd. Bland de ovanliga svamparter som har påträffats i reservatet kan korallticka, lundticka, oxtungssvamp och koralltaggsvamp nämnas.

Svårframkomligt naturreservat med trädjättar

Naturreservatet är inte lätt att ta sig fram i. Här ligger döda träd kors och tvärs bland buskar och uppväxande träd. Men håll utkik efter trädjättarna. Det finns ett sjuttiotal stora, tjocka bokar och ekar som är över 250 år gamla. Skogsduvan häckar i håligheter i de gamla träden.

Du är välkommen att uppleva skogen till fots men det finns i dagsläget inga markerade stigar.

Bjersjöholm ädellövskog Nature Reserve lies like a verdant island, surrounded by an extensive agricultural landscape. Forest has grown here over a very long period. This is why the area merits a place on the top ten list of forests with a valuable insect fauna in Skåne.

The red-horned cardinal click beetle (Ampedus rufipennis) is one of the endangered beetle species in the reserve. This member of the click beetle family spends the first four years of its life as a larva in rotten beech wood. It has cardinal-red wing cases. The beetle exists together with more than 75 other red-listed, threatened species. They are mainly insects, fungi and lichens that are linked to forest environments with broad-leaved deciduous trees.

The nature reserve does not offer easy walking. Dead trees are found criss-cross among shrubs and growing trees. But look out for the tree giants. There are some 70 large, wide beeches and oaks that are more than 250 years old. Stock dove nests in hollows in the old trees.

You are welcome to experience the forest on foot, but there are currently no marked trails.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Anette Persson
naturvårdsförvaltare

E-post anette.persson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 63


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • telta
  • skada växter
  • Insamla mossor, lavar, insekter eller mollusker
  • störa djurlivet
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

3. göra upp eld eller tälta,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter,

5. insamla mossor, lavar, insekter eller mollusker,

6. avsiktligt störa det vilda djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, anlägga orienteringskontroll, snitsel eller därmed jämförlig anordning – informations- och naturreservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 11 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.459778, E 13.774194

Hitta mig


Koralltaggsvampen bildar förgrenad och korallikande fruktkropp. Den är beroende av död ved och växer främst på förmultnande stockar som börjat bli mjuka. Koralltaggsvampen är en signalart som indikerar att en skog har höga naturvärden.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.