Ållskog

Ållskogs naturreservat är beläget i ett kuperat odlingslandskap och utgör tillsammans med reservaten Svartskylle och Skoghejdan ett av Skånes största sammanhängande områden med naturbetesmarker. I reservatet finns knappt 20 dammar med en mycket riklig förekomst av groddjur.

Ålderdomligt kulturlandskap

Trakten kring Ållskog har betats av framförallt nötboskap under en mycket lång tid. Området utgör en unik rest av de förr så vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe-trakten. Eftersom människor har bott i området sedan minst bronsåldern så finns det gott om fornlämningar, främst i form av gamla hägnader och ryggade åkrar.

Det ålderdomliga kulturlandskapet har höga biologiska värden. I markerna växer bland annat ängsskära och granspira samt orkidéer som krutbrännare och ängsnycklar. Inom Ållskogs naturreservat finns ett av landets största bestånd av gamla utmarksbokar. Här finns också ett tjugotal vresbokar, varav några är mycket grova. Totalt finns 48 olika arter av träd och buskar i reservatet.

På grund av den långvariga hävden finns det en rik svampflora på ängsmarken med bland annat ängssvampar som vaxskivlingar och schalakansvaxskivling.

Känd grodlokal

Ållskog är dock kanske främst känt för sitt rika grodliv. I reservatets närmre 20 dammar finns en riklig förekomst av exempelvis lövgroda, klockgroda, större vattensalamander och lökgroda. Området utgör en av de allra viktigaste baslokalerna i landet för både lövgroda och klockgroda. Under vår och försommar kan man höra arterna spela. Lövgrodans intensivt surrande läten hörs främst under kvällar men klockgrodans speciella läte, som påminner om avlägsna kyrkklockor, kan höras även dagtid.

Rikt fågelliv

De hävdade markerna har ett mycket rikt fågelliv. Gulsparv, törnsångare och törnskata förekommer i reservatet. Över de öppna markerna kretsar ofta röd glada och ormvråk och brun och blå kärrhök syns med jämna mellanrum. I dammarna häckar bland annat gråhakedopping och sothöna.

I Ållskog finner man även ett rikt insektsliv med många skalbaggar och fjärilar. Bland rariteterna kan fjärilarna sexfläckig bastardsvärmare och violettkantad guldvinge nämnas. Guldgrön sammetslöpare, stor kardinalbagge och fläckig blombock är några av de mer anmärkningsvärda skalbaggarna i reservatet.

En av dammarna i området. Foto: Johan Johnmark

En av dammarna i området. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/ husbil i mer än 5 timmar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd vada i dammarna
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utplacera främmande föremål, till exempel geocachar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. göra upp eld,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

6. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande överstigande 5 timmar,

7. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på djurlivet eller naturmiljön,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

8. vada i dammarna,

9. döda eller samla in djur, eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,

10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

12. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt),

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 176 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Lövgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Lövgrodan är en liten, smaragdgrön groda som har häftskivor på tår och fingrar. Den är därför väldigt bra på att klättra. Under ljumma försommarkvällar kan man höra lövgrodan sjunga. Trots att den är liten är den vår mest högljudda groda och det energiska lätet kan höras på flera kilometers avstånd.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt