Skanör-Höll

Naturreservatet Skanör-Höll ligger nordost om Skanör. Reservatet, som ligger längs med Höllvikens västra strand, är en mycket välbevarad och karaktäristisk rest av det kustbeteslandskap som förr sträckte sig längs med Skånes låglänta kustområden. Marken har aldrig gödslats och hyser en särpräglad, betesgynnad flora och ett mycket rikt fågelliv.

Uråldrigt beteslandskap

Skanör-Höll avsattes som reservat 1995 för att bevara de betade strandängarna. Under flera sekler har strandängarna betats och de utgör en rest av det uråldriga beteslandskap som förr sträckte sig längs med den skånska västkusten. I den betade delen av reservatet växer arter som blåsklöver, stor käringtand, ängsskallra, strandmalört och dansk skörbjuggsört. I reservatets ohävdade södra del har den sällsynta växten dansk iris påträffats.

Rikt fågelliv

Strandängarna tillsammans med de långgrunda havsbottnarna skapar en gynnsam miljö för många fågelarter. Många gäss, vadare och måsfåglar kan ses i området och under flyttningstiden utgör reservatet en välbesökt rastlokal för en lång rad av flyttfåglar. Bland annat kan många rovfåglar ses flyga över reservatet på sin väg söderut.

Kulturhistoriskt intressanta marker

Reservatet sträcker sig även längs med vattendraget Bredeväg en bit in mot Skanör. Bredeväg är den gamla sjötransportleden till Skanör, som var i bruk till dess att Skanörs hamn byggdes i slutet av 1800-talet. Tyngre gods lastades om från skutor som ankrat i Höllviken till små pråmar, som sedan släpades uppför Bredeväg och in till Skanör. Samma väg användes för att flytta djuren ut till kustbetet. Längs med Bredeväg och strandmarkerna kan man se tydliga tångvallar. Dessa byggdes en gång i tiden som hägnader och utgjorde förr gränsen mellan inägor och utmark i Skanör.

Fiskehoddorna

Under lång tid har befolkningen i Skanör förankrat sina småbåtar i det lugna vattnet längs med Höllvikens strand. I södra delen av reservatet finns en klunga med så kallade fiskehoddor på stranden. Fiskehoddorna och småbåtarna i viken används idag för fiske till husbehov.

Friluftsliv

Den markerade leden som går genom reservatet är Skåneleden, men det är också möjligt att ströva fritt längs med vattnet. Besöker du området under hösten ska du hålla ögonen öppna efter bärnsten bland tången, då dessa ofta burits iland av stormens vågor. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet och närmaste busshållplats är Skanör Stefan Löfvings V.
Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Skanör-Höll är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är!

Vattendraget Bredeväg var en gång en viktig transportled för mindre pråmar. Foto: Alex Regnér

Vattendraget Bredeväg var en gång en viktig transportled för mindre pråmar. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda utanför anvisade platser
  • ha okopplad hund under perioden 1 mars - 20 augusti
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • ankra upp båtar utanför det område som på kartan till beslutet (bilaga 1) angivits med särskild skraffering
  • kitesurfa, vindsurfa och framföra vattenfarkost enligt kartbilagorna 1a-1f.

Bilaga 1, Skanör-Höll Pdf, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.(allmänt)

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (förbud mot vattenfarkoster, vind- & kitesurfing)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. ankra upp båtar utanför det område som på kartan till beslutet (bilaga 1 Pdf, 43.5 kB.) angivits med särskild skraffering

7. göra upp eld utom på iordningställda platser

8. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 20 augusti med undantag för hund som används som apportör vid jaktutövning

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Bilaga 1, Skanörs Höll Pdf, 43.5 kB.

Observera att naturreservatet Skanör-Höll delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Skanör-Höll rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1995

Storlek: 141 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.413639, E 12.880250

Hitta mig

Skörbjuggsört.

Illustration: Katarina Månsson


Skörbjuggsört är vanlig längs Västkusten, från Bohuslän till Skåne. Här växer den på havsstränderna. Den är rik på C-vitamin och har använts som medel mot skörbjugg och fanns förr på apoteken som Herba Cochleariæ. Blomningen är i maj-juni med vita eller någon gång ljusrosa blommor.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss