Norra Ljunghusen

Norra Ljunghusen består till största delen av flacka strandängar. Delar av området har betats under lång tid och har en artrik, betesgynnad flora. I öster finns ohävdade delar, där den sällsynta arten dansk iris växer. Ute på sandreveln Black (Blacks rev) uppehåller sig både säl och sjöfåglar.

Flyttfåglar och sälar

Strandängarna och de grunda vattenområdena har stor betydelse för rastande sjöfågel. Ute på Black, en sten- och sandrevel som varierar i storlek beroende på vattenståndet, häckar emellanåt småtärna och silvertärna. Det intilliggande skogsområdet söder om banvallen har stor betydelse för fågellivet, inte minst som rastlokal under flyttningstiden. Detta gäller särskilt många småfåglar, duvor och rovfåglar som ormvråk, bivråk, sparvhök och duvhök. På senare år har brandkronad kungsfågel blivit en återkommande gäst i denna del av reservatet.

Reveln Black, eller Blacks rev, är även en populär viloplats för sälar.

Betesmarker med lång kontinuitet

Delar av området har betats under lång tid och hävdas fortfarande. Här kan man finna en rest av det gamla odlingslandskapets utmarker. Marken har aldrig gödslats och har en artrik flora med arter som ormtunga, blåsklöver, kustarun och gåsört. Andra delar av betesmarken befinner sig i olika stadier av igenväxning. I öster finner man ohävdade delar som domineras av mer eller mindre utbredda vassar med havssäv och bladvass. På några platser har den fridlysta arten dansk iris påträffats.

Det gamla järnvägsspåret

Längs reservatets södra gräns löper en gammal banvall. Här passerade tåg fullastade med badsugna Malmöbor på väg ner mot sandstränderna i Skanör-Falsterbo under 1900-talets första halva. I början av 1970-talet revs järnvägen upp och den gamla banvallen används idag för att promenera, cykla eller rida mellan Höllviken/Ljunghusen och Skanör-Falsterbo.

Friluftsliv

Skåneleden som går genom reservatet går delvis på den gamla banvallen. På banvallen är det möjligt att vandra, cykla och rida genom området. Missa inte att spana efter säl ute på Blacks rev. Parkeringsplats finns vid det gamla stationshuset som ligger i anslutning till reservatet. Närmaste busshållplats är Ljunghusen Storvägen. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Norra Ljunghusen är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är!

Ko på bete. Foto: Jörgen Nilsson

Ko på bete. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • cykla utanför cykelväg eller skogsväg
 • kitesurfa, vindsurfa och framföra vattenfarkost enligt kartbilagorna 1a-1f.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (förbud mot vattenfarkoster, vind- & kitesurfing)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. avsiktligt störa djurlivet

3. gräva upp växter

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande

5. parkera annat än på anvisade platser

6. cykla annat än på befintlig cykelväg eller skogsväg

7. göra upp eld

8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Observera att naturreservatet Norra Ljunghusen delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Norra Ljunghusen rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1995

Storlek: 187 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid gamla stationshuset, Björkvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.406722, E 12.921083

Hitta mig

Brandkronad kungsfågel.

Foto: Mostphotos


Brandkronad kungsfågel ser ut som en punkigare version av vår vanliga kungsfågel. Den brandkronade kungsfågeln har en mer kontrastrikt fjäderdräkt och ett brett vitt ögonbrynsstreck. Arten är en sentida invandrare till Sverige men har etablerat sig som häckfågel i Skåne. I Norra Ljunghusens naturreservat syns den oftast under vår och höst.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss