Dalköpingeån

Dalköpingeån är ett kommunalt naturreservat och ligger som en grön oas mellan industriområdena i Trelleborgs östra delar. Ån slingrar sig genom reservatets gräsmarker och skogspartier innan den mynnar i Östersjön. Nio av landets 19 fladdermusarter finns i området och åns fina lekbottnar uppskattas av havsöringen. Det tätortsnära läget gör det lätt att ta sig hit. Omarkerade stigar finns i området.

Meandrande å med öring

Dalköpingeån rinner genom utpräglad jordbruksbygd på sin väg mot Trelleborgs sandstränder och hav. I naturreservatet finns den naturligt slingrande, meandrande, åfåran kvar. Här skuggas ån bitvis av gamla träd och sumpskogar. Samtidigt som den variationsrika bottnen med grus, sten och block erbjuder bra lek- och uppväxtvatten för havsöringen.

Jättegraven från stenåldern

Utmed Dalköpingeån finns över 5000 år gamla gravar från människor som levde här under Stenåldern. Karlingedösen är en av dessa och ligger i reservatets norra del. Väster om Karlingedösen och strax utanför reservatet finns en mer långsträckt, rektangulär gravhög som kallas Jättegraven. Jättegraven är ca 6000 år och den största i Sverige. Totalt finns drygt 100 dösar kvar i landet.

Myskbock och väddbi som gillar sand

Längs den gamla banvallen på det tidigare järnvägsspåret mot Gislöv är det torrt, sandigt och soligt. Här lever insekter som myskbock, mindre blåvinge och väddsandbi. Känsliga arter som är beroende av specifika växter för sin överlevnad. I de gamla sälgarna längs spåret utvecklas myskbockslarverna medan mindre blåving har getväppling som värdväxt. Väddsandbiet är istället beroende av väddväxter som åkervädd och ängsvädd. 30 olika insektsarter hittades inför reservatsbildningen, 23 av dessa var dagaktiva fjärilar. Några vanliga dagfjärilar i området är slåttergräsfjäril och tistelfjäril. Utmed ån har du chans att se sländor som blågrön mosaikslända och blåbandad jungfruslända.

Sydpipistrell och andra fladdermöss

Den skiftande naturen längs Dalköpingeån uppskattas av våra bevingade insektsjägare - fladdermössen. I gräsmarker, skogsbryn och vattenmiljöer finns det gott om flygfän, medan skogsdungar och äldre hålträd erbjuder skydd och vila. Alla Sveriges 19 fladdermusarter är fridlysta. Av dessa finns 9 i reservatet. Ett överraskande högt antal med tanke på den hårt exploaterade miljön intill. Sydpipistrell är en av de mest sällsynta. Den lever varaktigt i området liksom nordfladdermusen, dvärgpipistrellen och trollpipistrellen och tros ha kolonier i närliggande byggnader.

Friluftsliv

Dalköpingeåns naturreservat ligger i den östra utkanten av Trelleborg. Det tätortsnära läget gör det lätt att komma hit. Kollektivtrafik finns i nära anslutning, cykelbana passerar förbi och parkeringsmöjlighet för bil finns på flera ställen. Det finns stigar i reservatet. Vissa av dem svämmas över vid högvatten. Stigarna i den södra delen går genom betesmark med höga stättor.

Jungfruslända. Foto: Alex Regnér

Jungfruslända. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta eller övernatta
 • cykla
 • samla pinnar och ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, kulturlämningar, vegetation, buskar och träd samt tippa trädgårdsavfall,
 2. avlägsna död ved från området,
 3. medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 4. tälta eller övernatta på annat sätt,
 5. cykla,
 6. göra upp eld,
 7. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,
 8. gräva upp eller plantera ut växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

  Vidare är det utan förvaltarens tillstånd förbjudet att:
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 25 hektar

Kommun: Trelleborg

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Angöringspunkt - utegymmet Länk till annan webbplats.
N 55.370634, E 13.208167

Hitta mig

Barbastell.

Illustration: Katarina Månsson


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.

Mer information

Kontakt

Trelleborgs kommun

E-post kontaktcenter@trelleborg.se

Telefon 0410-73 30 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss