Skogsbacken med Väladalen

Skogsbacken med Väladalen är ett kommunalt naturreservat i Tomelilla kommun. De två reservatsdelarna är belägna i direkt anslutning till Tomelilla tätort. Här finner besökarna en varierad natur med lövskog, våtmarker och öppna ytor. Genom reservatet rinner Välabäcken.

Skogsbacken ligger mitt i Tomelilla och har erbjudit ortsborna möjligheter till motion, rekreation och picknick i över hundra år. Trots det tätortsnära läget har reservatet höga naturvärden. Här har man bland annat funnit sju olika fladdermusarter, däribland den ovanliga barbastellen. Även brunlångöra har noterats i reservatet, vilket är unikt eftersom det var första gången som arten noterades i ett så tätortsnära område. 190 olika växtarter har noterats i reservatet, bland annat orkidéerna majnycklar och ängsnycklar.

Omkring fyrtio fågelarter häckar i reservatet. Ringduva och koltrast hör till de vanligaste arterna, men längs med Välabäcken kan man ibland se övervintrande strömstare och kungsfiskare.

Reservatet består av två separata områden som skiljs åt av ca 500 meter bebyggelse. En vandringsled förbinder de två reservatsdelarna.

Foto: Assar Zätterström

Kontakt

Håkan Berggren
planeringsingenjör

E-post hakan.berggren@tomelilla.se

Telefon 0709-95 83 13

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att
  • ha hund okopplad
  • rida
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten,

2. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

3. störa, samla in, skada eller döda djur,

4. medföra okopplad hund,

5. använda musik- eller ljudanläggning,

6. framföra cykel annat än på anlagda vägar,

7. rida,

8. framföra motordrivet fordon (undantag för personer med rörelsenedsättning),

9. parkera på annan plats än angiven parkeringsplats,

10. tippa trädgårdsavfall eller annan form av avfall,

11. tälta, sätta upp husbil eller husvagn eller på annat sätt övernatta,

12. göra upp eld annat än på angiven plats,

13. fiska eller på annat sätt fånga in fisk och att sätta ut fisk,

14. bedriva jakt i någon form eller att använda någon form av skjutvapen (t.ex. paintballgevär).

Vidare är det förbjudet att utan kommunalförvaltningens skriftliga tillstånd:

15. uppsätta skylt, affisch, inskrift, snitsel eller motsvarande anordning,

16. anordna tävlingar och andra arrangemang utan kommunens tillstånd (undantag för sådana inom ramen för skolidrotten),

17. bedriva vetenskapliga eller andra undersökning som kan skada eller störa naturmiljön,

18. fånga insekter, spindlar, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning i naturreservatet. Återutsättningen gäller inte enstaka beläggsexemplar för artbestämning under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

19. samla in växter, svampar, lavar eller mossor annat än enstaka beläggsexemplar för artbestämning,

20. utöka elnätet när begäran av elanslutningar görs.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 27 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Tomelilla kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Orkidén ängsnycklar blommar i juni och är en av många sällsynta växter som kan hitta i naturreservatet. Alla orkidér är fridlysta i Sverige.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Tomelilla kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folder om SkogsbackenPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.