Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örups almskog, kärr och ängar

I naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar finner man en skog i förändring till följd av almsjukan, örtrika betesmarker och ett kalkrikt kärr med en fin flora. De döda almarna skapar lämpliga livsmiljöer för en mängd insekter och idag växer en ny generation träd sig allt större i skogen.

Örups almskog

När Örups almskog fridlystes 1928 fanns här en frodig och speciell skog som dominerades av ädellövträdet alm. Tillsammans med den rikt blommande vårfloran gjorde det Örupsskogen till något av en raritet. 1979 skulle dock skogen komma att förändras radikalt under loppet av några år.

Almsjukan drabbar Örup

Almsjukan bröt ut i reservatet och på bara fem år kom omkring 85% av almarna att dö. Sedan dess befinner sig Örupsskogen i förändring. Andra trädslag, buskar och brännässlor slog snabbt upp efter att de stora almarna gett vika. Idag växer även en ny generation almar upp i skogen, men det återstår att se om de överlever framtida utbrott av almsjukan.

Den stora mängden döda träd bidrar med utmärkta livsmiljöer för en mängd insekter som är beroende av tillgång till död eller döende ved. I reservatet förekommer bland annat skalbaggsarter som stor kardinalbagge, bokoxe och stor plattnosbagge samt de praktfulla guldbaggarna ädelguldbagge och gräsgrön guldbagge.

Örups kärr och ängar

På de öppna betade markerna söder om skogen finns stora områden med de sällsynta vegetationstyperna kalkfuktäng och kalkkärr, samt rika högörtsängar. På kalkfuktängen finns en stor artrikedom med bland annat darrgräs, svinrot, vildlin och orkidéer.

I mitten av ängen finns ett stort kalkkärr bildat som en svagt upphöjd källkupol med små vattenflöden. Längs dessa växer rikligt med såväl knappag som axag, den förra en stor sällsynthet. Här finns också arter som smörbollar, majviva, slåtterblomma, tätört, kärrknipprot och sumpnycklar. Den kalkhaltiga miljön skapar även goda förutsättningar för landlevande snäckor och i kärret finns några sällsynta arter av grynsnäcka.

Betesmark. Foto: Alex Regnér

Betesmark. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. avsiktligt störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

5. plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

6. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

7. parkera annat än på anvisad plats, framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåten väg, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. deponera trädgårdsavfall eller på annat sätt skräpa ned i området,

9. rida eller köra med häst,

10. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisad plats,

11. göra skada på hägnader eller andra anordningar,

12. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 23 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.513444, E 13.920472

Hitta mig

Stor kardinalbagge.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Stor kardinalbagge är en klart röd skalbagge som är närmre 2 centimeter lång. Arten är knuten till lövskogar med inslag av död ved. Larven lever under barken på döda träd och jagar insekter och andra larver.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 217.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt