Kronovalls store vång

Under många hundra år har området kring Kronovalls slott använts till bete och slåtter. Det har skapat den rika blomsterprakt som finns i Kronovalls Store Vång. Här hittar du kattfot, jungfrulin och slåttergubbe – blommor som har anor i det tusenåriga kulturlandskap som våra ängs- och betesmarker består av.

Vidsträckta betesmarker

Naturreservatet Kronovalls Store Vång består av en mosaikartad betesmark med buskklädda kullar, och öppna betesmarker. I den glesa ädellövsskogen finns ett nästan parkliknande landskap med gläntor och gamla, vidkroniga träd. Speciellt värdefulla är de stora, gamla lindarna.

Lövgrodans lekplats

På försommaren när de många blommande hagtornsbuskarna lyser vita är betesmarken full av liv. Lövgrodor leker i dammarna kring naturreservatet. De har sitt hem i de buskrika markerna under resten av året. Törnskatan häckar gärna i hagtornsbuskarna och staren flyger i skytteltrafik mellan sitt bo i den gamla eken och de öppna markerna där den hittar föda.

Fallna jättar

Här och där vilar en fallen trädjätte. Den gör nu sin sista, men kanske viktigaste, uppgift som bostad och föda åt vedlevande insekter och svampar. Träd som får vara kvar i skogen hela sitt liv är viktiga för den biologiska mångfalden och gynnar bland annat insekter och fåglar.

For many centuries, the area around Kronovall Castle was used for grazing and haymaking. This has created the magnificent variety of flowers to be found in Kronovalls Store Vång Nature Reserve. You'll find catsfoot, common milkwort and wolf's bane – flowers that have long been part of the ancient cultivated landscape that our meadows and pastures comprise.

Expansive Pastures

Kronovalls Store Vång Nature Reserve consists of a mosaic of pasture, with bush-covered hills and open pastures. In the sparse broad-leaved woodlands there is an almost park-like landscape with clearings and old, broad-crowned trees. The large, old linden trees are particularly valuable.

Spawning Ground of the Tree Frog

In early summer, when the blossoming hawthorn bushes glow white, the pastures are full of life. European tree frogs spawn in the ponds around the nature reserve. They live in the bushes throughout the rest of the year. The Red-backed Shrike nests in the hawthorn bushes and Common Starling fly constantly between their nests in the old oak and the open land where they find their food.

Fallen Giants

Fallen giant trees rest here and there. They now fulfil their last, but perhaps most important duty; that of a home and food source for wood-dwelling insects and fungi. Trees that are allowed to remain in the woodland their entire lives are important for biodiversity.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

3. ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

6. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in vilda djur, tex insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur samt att plocka vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 50 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering sydväst om Kronovalls slott länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.638889, E 14.043250

Hitta mig


Lövgrodan är en liten, smaragdgrön groda som har häftskivor på tår och fingrar. Den är därför väldigt bra på att klättra. Under ljumma försommarkvällar kan man höra lövgrodan sjunga. Trots att den är liten är den vår mest högljudda groda och det energiska lätet kan höras på flera kilometers avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder Kronovalls store vång, BushLifePDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.