Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronovalls Store vång

Under många hundra år har området kring Kronovalls slott använts till bete och slåtter. Det har skapat den rika blomsterprakt som finns i Kronovalls Store vång. Här hittar du kattfot, jungfrulin och slåttergubbe – blommor som har anor i det tusenåriga kulturlandskap som våra ängs- och betesmarker består av.

Just nu kan det finnas svårframkomliga partier på leder

Lederna i reservatet har tagit skada av höga vattenflöden och stormar och bitvis blivit svårframkomliga. Kullfallna träd kan även utgöra en säkerhetsrisk. Vi försöker åtgärda så snart vi kan, men arbetet är stort och kommer att ta tid. Vi beklagar detta!

Vidsträckta betesmarker

Naturreservatet Kronovalls Store vång består av en mosaikartad betesmark med buskklädda kullar, och öppna betesmarker. I den glesa ädellövsskogen finns ett nästan parkliknande landskap med gläntor och gamla, vidkroniga träd. Speciellt värdefulla är de stora, gamla lindarna.

Lövgrodans lekplats

På försommaren när de många blommande hagtornsbuskarna lyser vita är betesmarken full av liv. Lövgrodor leker i dammarna kring naturreservatet. De har sitt hem i de buskrika markerna under resten av året. Törnskatan häckar gärna i hagtornsbuskarna och staren flyger i skytteltrafik mellan sitt bo i den gamla eken och de öppna markerna där den hittar föda.

Fallna jättar

Här och där vilar en fallen trädjätte. Den gör nu sin sista, men kanske viktigaste, uppgift som bostad och föda åt vedlevande insekter och svampar. Träd som får vara kvar i skogen hela sitt liv är viktiga för den biologiska mångfalden och gynnar bland annat insekter och fåglar.

Friluftsliv

Det finns två markerade stigar som tar dig runt reservatet, den gula (2,6 km) och den röda (2 km). Stigarna går genom vissa våtare delar där grövre skor eller stövlar är att rekommendera, framförallt längs den gula stigen. Om du går genom de lite blötare kärrpartierna så håll gärna utkik efter den större vattensalamandern som trivs där. I reservatets sydvästra del ligger en gammal ruin som omges av små åkrar, förmodligen har det legat ett torp där en gång i tiden. Parkeringsplats ligger i anslutning till reservatet och närmaste busshållplats är Fågeltofta väg 19, cirka 2,2 km norrut. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren. Tack för att du tar med ditt skräp hem.

For many centuries, the area around Kronovall Castle was used for grazing and haymaking. This has created the magnificent variety of flowers to be found in Kronovalls Store Vång Nature Reserve. You'll find catsfoot, common milkwort and wolf's bane – flowers that have long been part of the ancient cultivated landscape that our meadows and pastures comprise.

Expansive Pastures

Kronovalls Store Vång Nature Reserve consists of a mosaic of pasture, with bush-covered hills and open pastures. In the sparse broad-leaved woodlands there is an almost park-like landscape with clearings and old, broad-crowned trees. The large, old linden trees are particularly valuable.

Spawning Ground of the Tree Frog

In early summer, when the blossoming hawthorn bushes glow white, the pastures are full of life. European tree frogs spawn in the ponds around the nature reserve. They live in the bushes throughout the rest of the year. The Red-backed Shrike nests in the hawthorn bushes and Common Starling fly constantly between their nests in the old oak and the open land where they find their food.

Fallen Giants

Fallen giant trees rest here and there. They now fulfil their last, but perhaps most important duty; that of a home and food source for wood-dwelling insects and fungi. Trees that are allowed to remain in the woodland their entire lives are important for biodiversity.

I reservatet växer bland annat stora ekar. Foto: Maria Sandell

I reservatet växer bland annat stora ekar. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

3. ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

6. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in vilda djur, tex insekter, spindlar, mollusker och andra ryggradslösa djur samt att plocka vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 50 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering sydväst om Kronovalls slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.638889, E 14.043250

Hitta mig

Slåttergubbe.

Illustration: Katarina Månsson


Slåttergubbe är en hävdberoende växt som trivs på naturbetesmarker. I juni-juli kan man se den blomma på Boarps hed.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss