Djurrödsbäckens dalgång

Djurrödsbäckens dalgång är ett naturreservat med vildmarkskänsla. Här finns inga stigar utom dem som kreaturen trampar upp genom hagar och svämskogar. Bäcken har kvar sitt lugnt ringlande lopp och friska vatten. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och en imponerande fägata minner om tiden då utmarken var viktig som betesmark.

Vindlande vatten

Vatten har runnit i Djurrödsbäcken sedan istiden. Dess friska vatten gör att djurlivet i bäcken är rikt på såväl fisk som allehanda småkryp. Där bäcken rinner genom låglänta områden bildas sväm- och sumpskogar.

Bete och slåtter

Markerna kring bäckfåran har en lång historia som slåtter- och betesmark. De har aldrig gödslats med annat än kreaturens spillning och har bevarats som delvis träd- och buskbeklädd betesmark. Slåttern har upphört men den knappa näringstillförseln och fortsatt bete gör att många hävdberoende växter lever kvar. Flera rikkärr och kalkfuktängar ger ytterligare tillskott till artrikedomen.

Från barr till löv

En del av slänterna ner till bäcken har tidigare planterats med gran. Efter hand som granen avverkas ska dessa delar omvandlas till ädellövskog. Delar av områdets lövskog har ingått i betesmarken vilket visar sig i flerstammiga och krokiga bokar som i sin ungdom blivit avbetade av kreaturen.

Djurlivet

Liksom växterna har många djurarter gynnats av den hävdade marken. Med litet tur kan man träffa på allt från små landsnäckor till imponerande kronhjortar. Fågellivet är rikt i de träd- och buskklädda betesmarkerna med arter som törnskata, törnsångare och gulsparv.

Djurrödsbäcken Valley is a Nature Reserve with a feeling of wilderness. There are no paths here other than those created by the animals walking through the pastures and wet woodlands. The stream retains its gently meandering route and clean water. Clearance cairns, stone walls and an impressive drove road are reminders of the time when these areas were important grazing grounds.

Winding water

Water has run along the Djurrödsbäcken since the Ice Age. The clean water means that it is rich in wildlife such as fish and all sorts of small creatures. Where the stream runs through flat areas, flooded woodlands and carrs are created.

Grazing and hay cutting

The land alongside the stream has a long history as hay meadows and grazed pastures. They have never been fertilised with anything other than manure from the livestock and have been conserved as wood pastures. Hay cutting has long been abandoned but the resumed grazing and lack of fertilisation means that many of the plants dependent on management remain. Several rich fens and chalky wet meadows add to the species richness.

From needles to leaves

Some of the slopes down to the stream have been planted with spruce. As the spruce is cut down, these areas will be transformed into broadleaved woodland. Some of the broadleaved woodland in the area was once grazed, indicated by the multi-stemmed and crooked beech trees which have been eaten by livestock in their formative years.

Wildlife

Just like the plants, many animals have been favoured by the management in the area. With a little luck you can meet everything from small snails to the impressive red deer. The bird-life is rich in the wood pastures rich in bushes.

Foto: Magnus Jönsson

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • samla ved och pinnar
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa eller skada djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning som block eller jordformation,

2. bortföra ved, skada levande eller döda stående eller liggande träd eller buskar,

3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

4. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

5. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

6. avsiktligt störa eller skada det vilda djurlivet eller deras livsmiljöer,

7. sätta upp tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

9. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 121 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringsficka länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.690028, E 13.951056

Hitta mig


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om Djurrödsbäckens dalgångPDF

Folder Djurrödsbäckens dalgång, BushLifePDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.