Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Liaängen, Bålby

Liaängen (även stavat Lia-ängen) är en rest av de förr vidsträckta ängsmarker som bredde ut sig i Vegeåns dalgång. På de öppna markerna finner man en rik flora med över 150 observerade arter.

Gammal ängsmark

Äldre kartmaterial visar att Liaängen har brukats som slåttermark under en lång tid. Under 1900-talet började ängsmarken successivt att övergå till betesmark. Så sent som på 1980-talet planterades skog på betydande arealer av den gamla ängsmarken. Förändringarna under 1900-talet har påverkat områdets flora negativt, men än idag växer en värdefull och intressant flora på Liaängen.

Artrik flora

Drygt 150 växtarter har observerats i reservatet. Floran är särskilt intressant kring kupolkärret och på de omgivande kalkfuktängarna. Här kan man bland annat finna klasefibbla, slåtterblomma, majviva, kärrknipprot, smörbollar och ängsmyskgräs. Delar av reservatet täcks av relativt ung lövskog som hyser bland annat vitsippa och svalört.

I reservatet förekommer ett antal fågelarter som är beroende av öppna busk- och hagmarker, som törnskata, buskskvätta och törnsångare.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Anders Kristensson
naturvårdsförvaltare

E-post anders.kristensson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 40


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande träd, buskar och stubbar

2. plocka blommor

3. avsiktligt störa djurlivet

4. rida

5. göra upp eld

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

7. framföra motorfordon

8. medföra ej kopplad hund. Lös hund får användas vid eftersök under jakt.

9. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

10. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 8 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Buskskvätta.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Buskskvättan är en knubbig lten fågel med orange hals och bröst. Du ser den troligen när den sitter i toppen av en buske och liksom klipper med stjärten. Den sjunger ofta nattetid. När ungarna blivit flygfärdiga kan du se hela familjen sitta tillsammans i någon buske. Ungarna är inte helt självständiga förrän efter 1 månad. Boet läggs väl dolt i en grästuva på marken. En lös hund kan därför lätt förstöra häckningen, så håll din hund kopplad!

Mer information

Informationsskylt Pdf, 771.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.