Vitabäckshällorna

En porlande källa möter besökaren alldeles invid P-platsen i Vitabäckshällornas naturreservat. Området ligger i den nordligaste delen av Fyledalen. Genom reservatet löper en gammal lättpromenerad markväg.

Källorna

Vitabäckskällan har använts som hälsokälla och bykplats. Mest känd är den som samlingsplats för bondeupproret mot ärkebiskop Absalon år 1182. I slåtterängen strax invid springer flera källsprång med kalkhaltigt vatten upp och gör ängen rik på orkidéer, andra kalkkrävande örter och snäckor. Även betesmarken i dalbottnen påverkas av kalkhaltigt vatten.

Skog och hävd

De torra sluttningarna (hällorna) ner mot dalbottnen har varit skogklädda under mycket lång tid. Bok är det dominerande trädslaget med inslag av tall. I de delar av reservatet som varit planterade med gran ska bokskogen återigen få bre ut sig. Dalbottnen har sedan lång tid nyttjats som betesmark. Den är relativt fuktig med högväxta starrtuvor.

Vingar, klor och klövar

Reservatet är, liksom hela Fyledalenlänk till annan webbplats, känt för sin rika förekomst av rovfåglar. I de gamla träden finner fåglar som skogsduva och fladdermöss lämpliga boplatser. På de varma och sandiga markerna trivs kräldjur, insekter och spindlar. I fuktiga delar och viltvattnen i dalbottnen träffar man på lövgrodor och större vattensalamander. Det finns vildsvin i området och inte alltför sällan kan man även få syn på Skånes landskapsdjur – kronhjorten.

A babbling spring meets visitors directly by the car park in Vitabäckshällorna Nature Reserve. The site is situated in the northernmost part of the Fyledalen Valley. An old track runs through the Reserve providing easy walking.

The springs

Vitabäckskällan (The Vitabäck Spring) has been used as a healing spring and washing place. It is most well known as a meeting place for the peasant uprising against Archbishop Absalon in 1182. In the hay meadow nearby, there are several flushes where water rich in calcium comes up to the surface, which makes the meadow rich in orchids, other calcareous plants and snails. The pasture in the valley bottom is also influenced by the calcium rich water.

Woodland and management

The dry slopes (given the name hällorna in Swedish) running down to the valley floor have long been covered in woodland. Beech is the dominant tree species with patches of pine. Beech shall expand into the areas of the Reserve that were once planted with spruce. The valley floor has long been used for grazing. It is relatively damp with hummocks covered in tall sedges.

Wings, claws and hooves

The Reserve, like the whole of Fyledalen, is renowned for the high numbers of raptors. Birds such as stock dove and bats find suitable homes in the old trees. On the warm sandy soils, reptiles, insects and spiders thrive. In the wetter areas and ponds in the bottom of the valley you can find common tree frogs and great crested newts. There is wild boar in the area and now and again you may catch sight of the majestic red deer.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • under perioden 1 februari – 15 augusti beträda eller vistas i område med beträdnadsförbud enligt bilaga 2
 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida
 • cykla utanför anvisade vägarn enligt bilaga 2

Bilaga 2PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

1. under perioden 1 februari – 15 augusti beträda eller vistas i område med beträdnadsförbud enligt bilaga 2,

2. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, terrängformer eller ytbildning,

3. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

4. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

5. göra upp eld,

6. plocka annat än enstaka växter eller enstaka beläggsexemplar av vedlevande svampar, eller att gräva upp växter,

7. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

8. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

9. rida,

10. framföra cykel annat än på väg som markerats på bilaga 2,

11. framföra motorfordon,

12. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som följs av återutsättning av plockat exemplar inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna. Alla spindeldjur ska dock återutsättas och inga beläggsexemplar får tas.

Bilaga 2PDF

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Cykelled Cykelled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 156 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Mindre parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.587972, E 13.785667

Hitta mig


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.