Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rölabackarna

Rölabackarna ligger 5 km norr om Lövestad. Här möts du av ett småskaligt odlingslandskap. I de numera betade gamla åkerlapparna finns det gott om stenmurar, stora stenrösen och en gammal stensatt jordkällare. I de kuperade markerna finns även enefälader, slåtteräng, lövskogspartier och ett rikkärr. I norr och väster slingrar sig Djurrödsbäcken fram. Längre ner i det rena vattendraget lever den känsliga tjockskaliga målarmusslan.

Trädlös betesmark när Alunbruket behövde bränsle

Området har historiskt varit en trädklädd utmark som betats. Under 1700-talet blev området allt mer öppet och trädlöst när Alunbruket i Andrarum behövde mycket bränsle. Under 1800-talet odlades delar av marken upp och odlingen fortsatt under 1900-talet. Stora delar av det som varit åkermark har inte plöjts eller gödslats under 2000-talet, och sköts nu som slåtteräng eller betesmark.

Ängsblommor, fjärilar och gamla ekar

Flera fristående och vidkroniga gamla ekar finns kvar i betesmarkerna som idag också har ett rikt buskskikt med en, hagtorn, slån, hassel, nyponros och olvon. I de öppna markerna blommar det i rosa-lila av backtimjan, rödklint, jordtistel och ljung. Här och var lyser det gult av gulmåra och vitt av kärrsilja, bockrot och småvänderot. På sina ställen sticker det upp små ljusblå ärenpris och blåklockor.

Området är även rikt på insekter. Ängsväxterna och de blommande buskarna lockar till sig fjärilar och andra pollinerande insekter. Flera av dem är sällsynta och med på röda listan över hotade arter. Exempel på ovanliga fjärilar är humlerotfjäril, violettkantad guldvinge och sexfläckig bastardsvärmare. I och på de gamla ekarna lever istället olika skalbaggar och lavar.

Strax sydväst om gården Oremöllan finns ett rikkärr med många arter som anpassat sig till den kalkrika miljön. Här växer mossor som kalkkällmossa och späd skorpionmossa. Andra kalkgynnade arter är näbbstarr, slåtterblomma, majnycklar, majviva och tätört.

Friluftsliv

Parkering finns på grannfastigheten Heinge strövområde. Här går också Skåneleden. Från Heinge strövområde kan man komma in i reservatet söderifrån. Området saknar stigar men det är lättgånget och det finns grindhål mellan fållorna. Det kan vara blött så ha bra skor eller stövlar. Det finns planer på att anlägga en bro/spång över Djurrödsbäcken för att få en enklare entré till reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Stenmur på enefälad. Foto: Jenny Hall

Stenmur på enefälad. Foto: Jenny Hall

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta mer än 2 dygn
 • elda annat än på friluftskök
 • störa betande djur
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning mer än två dygn
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar eller buskar,
 6. gräva upp växter,
 7. medvetet störa betande djur,
 8. placera eller sätta upp fasta främmande föremål så som tavla, skylt, affisch eller liknande.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 28 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.688806, E 13.915861

Hitta mig

Sexfläckig bastardsvärmare.

Illustration: Katarina Månsson

Den sexfläckiga bastard-svärmaren är en av många fjärilar som man kan hitta i naturreservatet. Den sexfläckiga bastardsvärmaren har som namnet antyder sex fläckar på framvingarna. Den flyger i juli och larverna har käringtand som värdväxt.

Mer information

Skåneleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Heinge-Lövestad åsar)

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss