Riddarehagen-Simontorp

Riddarehagen-Simontorp är ett ganska svårtillgängligt naturreservat beläget på Romeleåsens nordsluttning. Huvuddelen av reservatet utgörs idag av ogödslad, betad hagmark med inslag av björkdungar och buskmark.

Ekologisk ö

Reservatet var tidigare en del av ett större område med naturbetesmarker, men i takt med att omgivande marker har odlats upp eller vuxit igen har Riddarehagen-Simontorp allt mer antagit karaktären av en ekologisk ö i det öppna åkerlandskapet.

Naturbetesmark som öppnas upp

Tidigare har majnycklar och smörbollar varit talrika i reservatet, men dessa arter har drabbats hårt av igenväxningen. För att förbättra livsvillkoren för naturbetesmarkens flora görs årliga insatser för att bekämpa björnbärssnåren.

Damm med grodor

I södra delen av reservatet finns en anlagd damm som används som vattningsställe för betesdjuren. I dammen finns bland annat ätlig groda.

Friluftsliv

Svårtillgängligt område utan anordningar för friluftslivet.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1 gräva, borra, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd och buskar

2 plocka eller gräva upp växter

3 avsiktligt störa djurlivet

4 tälta

5 göra upp eld

6 medföra ej kopplad hund

7 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

8 anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991

Storlek: 13 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Jonas Lundin


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Smörbollen blommar från maj till juli och arten var tidigare talrik i reservatet men har drabbats hårt av igenväxning.
Illustration: Jonas Lundin

Mer information

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.