Riddarehagen-Simontorp

Riddarehagen-Simontorp är ett ganska svårtillgängligt naturreservat beläget på Romeleåsens nordsluttning. Huvuddelen av reservatet utgörs idag av ogödslad, betad hagmark med inslag av björkdungar och buskmark

Reservatet var tidigare en del av ett större område med naturbetesmarker, men i takt med att omgivande marker har odlats upp eller vuxit igen har Riddarehagen-Simontorp allt mer antagit karaktären av en ekologisk ö i det öppna åkerlandskapet. Tidigare har majnycklar och smörbollar varit talrika i reservatet, men dessa arter har drabbats hårt av igenväxningen. För att förbättra livsvillkoren för naturbetesmarkens flora har man på senare tid låtit getter bekämpa björnbärssnåren.

I södra delen av reservatet finns en anlagd damm som används som vattningsställe för betesdjuren. I dammen finns bland annat ätlig groda.

Foto: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1 gräva, borra, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd och buskar

2 plocka eller gräva upp växter

3 avsiktligt störa djurlivet

4 tälta

5 göra upp eld

6 medföra ej kopplad hund

7 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

8 anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991

Storlek: 13 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Smörbollen blommar från maj till juli och arten var tidigare talrik i reservatet men har drabbats hårt av igenväxning.

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.