Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Frihult

Frihults naturreservat är en del av ett sandigt backlandskap som skapades av inlandsisen för cirka 16 000 år sedan. Marken har sedan lång tid tillbaka använts för odling och bete. Numera är det bara betesdjuren som håller markerna öppna. Bland Frihults gröna kullar finns 11 dammar. Dessa småvatten är eldoradon för groddjursintresserade.

Sällsynta groddjur

Frihults naturreservat och områdena runtomkring hyser viktiga lokaler för många groddjur och insekter. Här finner man, förutom våra vanliga grodor och paddor, flera arter av mer eller mindre hotade groddjur. Reservatet är bland annat ett viktigt kärnområde för den sällsynta lökgrodan i Sverige.

I naturreservatet finns 11 dammar som hålls fria från skuggande vegetation, fisk och kräftor. Detta görs för att värna om både vattenlevande insektslarver och grodornas rom och yngel. Eftersom vildsvin gärna äter grodor, försöker man hålla dem borta från reservatet. Idag finns lökgrodor i 7 av dammarna. I samtliga dammar förekommer även lövgroda, vanlig groda, åkergroda, ätlig groda, klockgroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. Alla groddjur är fridlysta i Sverige.

Insektsrika marker

Förutom vattensamlingarna, är de sandiga områdena med solexponerade sandblottor av stor betydelse för såväl lökgrodor som flera insektsarter. Här finns många skalbaggar och fjärilar som behöver sandiga och örtrika marker, bland annat mjölfly, ängsnätfjäril och allmän metallvingesvärmare. Sandblottor och pollenrika växter ger goda förutsättningar för olika arter av sandbin.

Friluftsliv

Frihult saknar markerade leder, men du kan ströva fritt i de mjukt kulliga betesmarkerna. Undvik dock hund bland betesdjuren. Du kan ändå höra grodorna spela om du går på vägarna som passerar flera småvatten. Rastplats och parkering finns utmed genomfartsvägen i söder. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Eftersom här finns så många olika sorters grodor kan du höra grodsång från april till juni.

Frihult Nature Reserve is a part of a sandy moraine hilly landscape that was created from melting ice some 16.000 years ago. The land has long been used by man for cultivation and grazing. There are grazing animals at the whole site today.

Frihult Nature Reserve is one of the most important core areas for the rare spadefoot toad (Pelobates fuscus) in Sweden. Yellow-spotted whiteface dragonfly (Leucorrhinia pectoralis) thrives at the nutrient and plant-rich waters.

There are 11 ponds in the nature reserve which are kept free of shading vegetation, fish and crayfish. This is to protect the aquatic insect larvae and the eggs and larvae of the amphibians. Due to the fact that wild boar like to eat amphibians, the aim is to keep them out of the reserve.

The spadefoot toad currently occurs in seven of the ponds. The ponds also contain common tree frog (Hyla arborea), common frog, moor frog, edible frog, fire-bellied toad (Bombina bombina), common toad, smooth and great crested newt. All amphibians are legally protected in Sweden.

As well as the ponds, the areas with patches of bare sand exposed to the sun are of great importance for the spadefoot toad as well as for many species of insect. There are many beetles and butterflies which require the sandy and herb rich areas that are found here, including the six-spot burnet moth (Zygaena filipendulae), and purple-edged copper (Lycaena hippothoe).

Marsh gentian (Gentiana pneumonanthe) can be found in the pastures. Bare sand and plants rich in pollen provide suitable conditions for different species of sand bees. Dwarf everlasting (Helichrysum arenarium) can be found in the dry, sandy and sunexposed areas.

Lövgroda på gren vid en av dammarna. Foto: Alex Regnér

Lövgroda på gren vid en av dammarna. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 31 oktober
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil i mer än 5 timmar
  • störa omgivningen
  • samla ved eller plocka pinnar
  • vada i dammarna

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. göra upp eld,

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel under tidsperioden 1 mars till 31 oktober.

5. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande överstigande 5 timmar,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, med undantag av informationsskyltar, för naturreservatet och gränsmärken

8. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på djurlivet eller naturmiljön,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

9. vada i dammarna,

10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

11. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt),

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 38 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.557361, E 13.638194

Hitta mig

Ätlig groda.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Ätlig groda är stor och grön med svarta fläckar. Den har odlats för att ätas i delar av Europa. Den hoppar bra trots sin storlek. Denna glupska groda kan både äta andra grodor och vara kannibal. Du hittar den i småvattnen hela sommaren och en bit in på hösten.

Ta en titt

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss