Assmåsabetet

Assmåsabetets naturreservat, eller Betlehems utmark som det även kallas, har varit betesmark under mycket lång tid. Hela området, sånär som på en del av alsumpskogen, betas fortfarande av nötkreatur. I de variationsrika hävdade markerna finns ett oerhört rikt djur- och växtliv.

Folk och fä

Naturreservatet ger besökaren en god bild av hur en utmark kunde se ut för ett par hundra år sedan. Den mer eller mindre trädklädda betesmarken var vanlig förr i tiden. Det var här kreaturen gick på bete, utestängda från den odlade marken intill gårdarna.

Vida kronor och våta rötter

Där träden stått glest på torrbackarna har de vidkroniga ekarna och bokarna haft frihet att utvecklas. Här finns också många ”skrabbeträn” (vildapel) och ett rikt buskskikt med stora björnbärsbuskage. I de blöta delarna av området har alkärren utvecklats till en biologiskt värdefull sumpskog.

Fåglar, grodor och växter 

Dammarna och pölarna i Assmåsareservatet är goda lokaler för lövgroda, klockgroda och större vattensalamander. Den varierande miljön gör att floran är artrik. Högväxta arter som mannagräs och kärrtistel finns på de fuktängar som översvämmas under våren. På de torrare markerna finner man bland annat darrgräs och blåsuga. De täta buskagen ger skydd och föda åt många insekter, småfåglar och inte minst lövgrodor.

Fladder bland kronorna

I reservatet och trakterna omkring är det möjligt att få se en pampig kronhjort eller åtminstone ett rådjur. I reservatet finns hela elva arter av fladdermöss som hittar boplatser i de gamla lövträden. Insektslivet är rikt, liksom fågellivet med svarthätta, trädkrypare och brun kärrhök som exempel.

Gammal utmark. Foto: Marie Björkander

Gammal utmark. Foto: Marie Björkander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra motorfordon
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast block, stenmurar, terrängformer eller naturföremål,

2. bortföra ved, skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

4. samla in lavar, mossor eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

5. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

6. framföra motorfordon,

7. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 39 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.565722, E 13.754611

Hitta mig

Vattenfladdermus.

Foto: Alex Regnér


Vattenfladdermus är en av alla de fladdermusarter som förekommer i reservatet. Det är en av de vanligaste arterna i Skåne och den ses ofta jaga insekter strax ovanför vattenytan.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 652.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt