Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torups ängar

Torups ängar ligger vid Vitaby utanför Simrishamn. Det är trots sitt namn ett stort skogsreservat med många grova gamla ekar och bokar. Men precis som namnet antyder, så har marken varit öppnare och använts för bete och ängsslåtter i äldre tider. Föreställ dig en hagmark med spridda ekar. Det är dessa ekar som är gammelträden i dagens bokskog. Ängsväxterna på marken har ersatts av skogsarter, men du hittar fortfarande ängsblommor som mandelblom och ängsvädd i de kvarvarande betesmarkerna. Områdets höga naturvärden är annars knutna till de gamla och döda trädjättarna. De är rika på liv med sällsynta svampar som korallticka och cinnobermussling och den exklusiva skalbaggen bokskogsrödrock. Reservatet saknar stigar, men det går att ströva fritt eller gå på markvägen. Parkering saknas.

Bokskog med gamla ekar

Torups ängar är ett småkuperat reservat mellan Ravlunda och Vitaby i sydöstra Skåne. Bokskogen dominerar i området men här finns också ekskog, alsumpskog och träd- och buskprydda betesmarker. Klammersbäck ringlar sig fram genom delar av skogen och betesmarkerna. I bokskogen finns många gamla och grova ekar och bokar. Områdets höga naturvärden är främst knutna till dessa gamla och i vissa fall döda trädjättar. De är rika på liv med sällsynta svampar som sotticka, korallticka och cinnobermussling och den exklusiva skalbaggen bokskogsrödrock. Lavar som visar på skogens höga naturvärden är rosa lundlav, stiftklotterlav, bokvårtlav och bokkantlav.

Blomsterängen som blev bokskog

Trots sitt namn är Torups ängar ett skogsreservat med bara mindre betesmarker längst i öster. Precis som namnet antyder så har det varit ängsmark här tidigare. Mycket av dagens ek- och bokskog är från 1900-talet, men det finns också ett stort antal ekar och bokar som är över 200 år gamla. Dessa åldrade trädjättar stod under 1800-talet glest utspridda i en blomrik slåtteräng. Ängsväxterna har efter bokskogens uppväxt ersatts av skogsarter, men du hittar fortfarande ängsblommor som blåsuga, liten blåklocka, kärringtand, gökblomster, mandelblom, ängsvädd och ängsbräsma i de kvarvarande betesmarkerna. Skogen i den östra delen är mer näringsrik och har en rik vårblomning med arter som desmeknopp, hålnunneört, myskmadra, tandrot och mattor av gul- och vitsippor.

Verkalinjen - med krav på ved till alunbruket

Reservatet ligger inom en två mils radie från alunbruket i Andrarum och därmed inom den så kallade Verkalinjen. Det har inneburit ett särskilt stort uttag av ved under senare delen av 1700-talet och 1800-talet. Detta bidrog till ett öppnare och mer trädfattigt landskap vid denna tid. Under 1900-talet blev lövträden fler och skogen började sluta sig. Delar av den öppna marken planterades dessutom med gran, även om marken i öster, Röla skog, fortsatt kom att användas som betesmark. Skogen har till stor del skötts för virkesproduktion, men de äldre skogsbestånden och en del klibbalkärr har skötts mer varsamt. Det vittnar alla gamla grova träd och sockelbildande alar om. I de äldre bestånden finns både gamla träd av bok och ek och förhållandevis mycket död ved, både liggande och stående. Granbestånden kommer på sikt att avverkas och omföras till ädellövskog och betesmark.

Friluftsliv

Torups ängar ligger vid Vitaby i Simrishamns kommun. Här väntar skog med gamla bok- och ekjättar men också rester av blomrik slåtteräng. Skogen i öster har en rik vårblomning med bland annat vitsippa, gulsippa, hålnunneört och tandrot. Det finns inga anläggningar i området sedan tidigare, men det finns en skogsbilväg som går att promenera och cykla på. Du kan även ströva fritt i skogen, men det finns fuktiga och svårframkomliga delar. Parkering saknas.

Bokskog. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Bokskog. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • elda annat än med friluftskök
 • köra motordrivet fordon
 • samla mossor, lavar, vedsvampar och småkryp

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. elda annat än med friluftskök
 3. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 4. uppföra någon form av anläggning,
 5. köra motordrivet fordon,
 6. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
 7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet,
 8. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 9. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 142 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Reservatsingång (parkering saknas) Länk till annan webbplats.
N 55.687510, E 14.121803

 

Hitta mig

Bokvårtlav.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss