Impan

I det småskaliga odlingslandskapet strax väster om Gröstorp tornar en 15 meter hög förkastningsbrant upp sig. Detta stup mitt på slätten har fått ge namn åt hela reservatet – Impan. Här finns karga men artrika betesmarker och på sina ställen går den hårda sandstenen i dagen.

Spår av gruvdrift

Ända sedan 1500-talet har man brutit mineraler vid Impan, både direkt i branten och i vågräta schakt. Nedanför stupet ligger högar med stenavfall från de olika perioderna med gruvdrift. Så sent som på 1940-talet bröts flusspat, ett mineral som innehåller fluor och används vid aluminiumtillverkning.

Mineralerna avsattes i sprickzonen vid Impan av hett, cirkulerande grundvatten för omkring 300 miljoner år sedan, då det fanns aktiva vulkaner i Skåne. Berggrunden i området är annars mineralfattig och består av en hård sandsten som är över 500 miljoner år gammal.

De gamla gruvgångarna utgör idag utmärkta övervintringslokaler för olika fladdermusarter. Hit söker sig bland annat nordisk fladdermus, vattenfladdermus och den mycket sällsynta barbastellen.

Brudbröd och jungfrulin

Betesmarkerna är artrika med jordtistel, jungfrulin, brudbröd och andra typiska hagmarksväxter. I det mycket tunna jord lagret kring de blottade sandstenshällarna växer vårtåtel, gul fetknopp och andra torktåliga växter.

Betat under lång tid

Större delen av reservatet är rester av utmarkerna till Gröstorps by. Utmarkerna användes som betesmarker och i de här delarna av Skåne kan de ha varit betade ända sedan bronsåldern. Områdets långa historia som betesmark är en förklaring till den artrika floran. I de öppna hagmarkerna trivs också fåglar som törnskata och stenskvätta.

Rasrisk

Var vänlig respektera avspärrningarna kring stupets brantaste delar. Utöver rasrisken är marken bitvis underminerad av gruvgångar.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Joakim Roswall
naturvårdsförvaltare

E-post joakim.roswall@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 15


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • beträda det inhägnade området vid rasbranten
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. beträda inhägnat område vid rasbranten,

2. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

3. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

4. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

6. framföra motordrivet fordon, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. rida eller köra med häst,

8. göra upp eld,

9. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 25 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Brudbröd är en exklusiv art i den ogödslade ängs- och hagmarken. Den blommar under maj-juli med gräddvita blommor som sitter i en yvig samling i stjälkens topp. Blomknopparna är klotrunda och rosa-röda. Doften för tankarna till tuggumi då de innehåller ämnet metylsalicylat. Rotknölarna lär uppskattas av grisar vilket givit upphov till smeknamn som galtört och soknappar.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.