Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Gislövs stjärna

Gislövs stjärna är ett mindre lövskogsområde mitt ute på Österlens öppna slättbygd. Det lättillgängliga reservatet är ett populärt strövområde och i området finns många grodrika småvatten. Under våren täcks marken med en matta av blommande vitsippor.

En skog på slätten

Gislövs stjärna utgörs av ett ädellövdominerat skogsparti som omges av ett i övrigt öppet jordbrukslandskap. Området har en lång skoglig kontinuitet och har troligtvis varit skogbevuxet sedan 1600-talet. Det gör Gislövs stjärna till en viktig tillflyktsort i det skogsfattiga landskapet för många växter och djur. Flera lavar som indikerar att skogen hyser höga naturvärden finns i reservatet, däribland den rödlistade bokvårtlaven.

Fågelliv

Stora mängder av rastande småfåglar söker sig till Gislövs stjärna, men här kan man även finna betydligt ovanligare arter. Den exotiskt färgstarka sommargyllingen med sin flöjtande sång är en återkommande gäst under försommaren och mindre hackspett, som är beroende av tillgång till död eller döende ved, häckar regelbundet i reservatet.

Groddjur

Gislövs stjärna med omnejd rymmer flera grodrika vatten. I reservatet syns ofta lövgrodor i björnbärssnåren och i naturbetesmarkerna strax utanför kan man få uppleva klockgrodans märkliga sång som påminner om avlägsna kyrkklockor.

Gammal dansbana

I södra delen av reservatet ligger en festplats som förr var en välbesökt dansbana. I anslutning till denna byggnad finns parkeringsplats. Kring festplatsen finns en parkliknande skog med flera gamla ekar.

Foto: Ann-Sofie Pellas

Kontakt

Joakim Roswall
naturvårdsförvaltare

E-post joakim.roswall@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 15


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra motordrivet fordon utanför väg
  • rida eller cykla utanför väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada jordformation, stenmurar, stenar eller andra naturföremål eller kulturlämningar,

2. bortföra ved eller skada träd, buskar eller död ved,

3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

4. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. medvetet störa djurlivet,

6. medföra hund som ej hålls i koppel,

7. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla utanför väg,

9. göra upp eld,

10. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

11. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning,

12. inplantera växt- eller djurarter.

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 12 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.494722, E 14.275028

Hitta mig

Lövgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Kring Gislövs stjärna finns flera grodrika småvatten som bland annat lövgrodan trivs i. Ibland kan man även se den nätta och praktfullt gröna lövgrodan i reservatets björnbärssnår.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 774.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.