Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Esperöd

Naturreservatet Esperöd ligger strax sydost om Kivik, några hundra meter in från kusten. Här finner man näringsrik ädellövskog, buskrika marker och ett par smådammar. Esperöd och dess omgivningar utgör hemvist för ett antal hotade och sällsynta arter.

Ädellövskog och hed

Naturreservatet består till stor del av ädellövskog som domineras av avenbok och ek, med inslag av bok och ask. I reservatets östra del finns ett fuktigt stråk med björkskog. Intill stigar och vägar i reservatet finns öppna ytor med hedvegetation.

Reservatets rariteter

I reservatets öppna partier har ett flertal rödlistade arter påträffats, däribland sandödla och växterna ekorrsvingel, vittåtel, fältnarv och flockarun. I ädellövskogen har den ovanliga skalbaggen bokskogslöpare påträffats. I de buskrika markerna har den skygga hasselmusen observerats.

Grodrika smådammar

I de östra delarna av reservatet fanns fram till 1950-talet ett grustag. I samband med täktverksamheten uppstod också ett par smådammar som idag är betydelsefulla livsmiljöer för ett antal groddjur. Den sällsynta långbensgrodan leker i de grunda smådammarna, men här finns även vanlig groda samt både större och mindre vattensalamander.

Reservatet är tillgängligt för allmänheten men man bör vara uppmärksam på att såväl groddjur som sandödla och hasselmus är känsliga för störningar.

Foto: Christer Persson

Kontakt

Joakim Roswall
naturvårdsförvaltare

E-post joakim.roswall@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 15


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • rida utanför anvisade vägar och stigar
  • cykla eller framföra motorfordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande på fastigheter som ägs av Naturvårdsverket,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel,

4. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren särskilt markerade ridstigar som är upplåtna för ändamålet,

5. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar. Under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-31

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 22 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering intill Bredarörsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.679194, E 14.254028

Hitta mig

Flockarun.

Foto: Mostphotos


Flockarun är sällsynt och förekommer på fuktig, sandig mark. Den blommar i juli-augusti.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 554 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.